مزايای روش MBR   

از مزايای روش MBR می توان به موارد زير اشاره كرد:

امكان حذف كل جامدات معلق

امكان دستيابی به SRT بالا در HRT پايين

نسبت غذا به ميكروارگانيسم پايين

اعمال نرخهای بارگذاری بالا

توليد لجن مازاد پايين تر

عدم بالكينگ

فضای موردنياز كمتر

امكان اتوماسيون و نيروی كارگری كمتر

عدم نياز به حوض ته نشينی اوليه

راه اندازی سريعتر

باتوجه به عدم نياز به ايجاد تغيير فاز برای انجام عمل جداسازی ، در مصرف انرژی صرفه جويی می شود.

ضخامت غشا بسيار كم است و لذا انتقال جرم در طول آن با سرعت انجام می شود . به همين دليل فرايندهای غشايی معمولا سريعتر از ديگر فرايندهای جداسازی می باشند. جداسازی توسط غشاها غالبا با راندمان بالاتری نسبت به ساير روش ها انجام می شود. فرايندهای غشايی در دمای معمولی انجام می شود . بنابراين می توان از آنها در مورد محلول های حساس به گرما به خصوص در صنايع غذايی ، دارويی و بيوتكنولوژی به راحتی استفاده نمود.

بسياری از جداسازی هايی كه با استفاده از غشا انجام می شود با هيچيك از ديگر روش ها قابل دستيابی نيست. در مواقعی كه براي انجام جداسازی نياز به استفاده از حلال يا ماده كمكی ديگری نيز وجود داشته باشد، ميزان استفاده از آن ماده در فرايند غشايی در مقايسه با ساير روش ها ی جداسازی بسيار كمتر خواهد بود. در بسياری از فرايندهای كلاسيك جداسازی، نياز به اضافه نمودن افزودنی وجود دارد، اين مواد كه معمولا از اجسام آلی می باشند مشكلاتی را به وجود می آورند. در بسياري از فرايند های غشايی اين نياز وجود ندارد.جداسازی بسیار خوبی ارائه می‌دهد . آب خروجی حاصل از MBR دارای کیفیت بالایی می‌باشد ، آن‌چنان‌که می‌تواند مستقیماً مورد استفاده مجدد قرار گیرد . (SS<0.5mg/L , NTU<0.2)

ممبرین می‌تواند تمامی میکروارگانیک‌ها را به‌صورت توده‌ای در مخزن MBR جمع‌آوری نماید ، آن‌چنان‌که زمان اقامت فاضلاب در مخزن (HRT) می‌تواند به‌راحتی کنترل شود . روش MBR برای فاضلاب‌های گوناگون با COD و BOD مختلف ، مناسب می‌باشد . غلظت زیاد لجن در مخزن MBR ، نسبت به روش سنتی ، 2 تا 3 مرتبه بیش‌تر است . MBR روش کاملی برای متراکم کردن بار فاضلاب می‌باشد.MBR می‌تواند NH3.N و P را به‌خوبی حذف کند. طول عمر زیاد لجن (SRT) . مواد آلی پیچیده می‌توانند تخریب شوند . در این حالت لجن متوازن می‌گردد .سیستم MBR می‌تواند به وسیله‌ی PLC کنترل شود . این نوع از بهره‌برداری به‌صورت خودکار انجام می‌گردد .MBR می‌تواند به‌ صورت مجموعه‌ای کامل و متحرک طراحی شود ، آن‌چنان‌که فقط به محلی با وسعت بسیار کم نیاز داشته باشد.