فيلتر چكنده   

نخستين فيلتر چكنده با بستر سنگي در سال 1893 در انگلستان مورد بهره برداري قرار گرفت و در دهه 1920 مقبوليت زيادي در ايالات متحده پيدا كرد. صافي هاي چكنده امروزي از يك بستر با محيط بسيار تراوا تشكيل شده اند كه ميكروارگانيسم ها به آن مي چسبند و فاضلاب از ميان آن نفوذ ميكند . محيط صافي معمولا از سنگ يا انواع آكنه هاي پلاستيكي پر مي شود. بستر صافيها معمولا دايره اي است كه فاضلاب از بالا به وسيله يك توزيع كننده چرخان توزيع مي شود. حداكثر عمق صافيها با بستر سنگي 2.5 متر و در صافيها با بستر پلاستيكي ، 4-12 متر مي باشد. سيستم تخليه زيرين نيز به گونه اي طراحي مي گردد كه هم فاضلاب تصفيه شده و مواد جامد بيولوژيكي همراه آن را منتقل كند و هم امكان جريان هوا در داخل سيستم را فراهم نمايد. س از مخزن صافي ، معمولا يك مخزن ته نشيني نيز قرار مي گيرد تا مواد جامد از فاضلاب جدا گردد. در عمل، بخشي از مايع جمع آوري شده را مجدداً به چرخه بر مي گردانند تا پساب ورودي رقيق و حفظ شرايط مرطوب براي لايه لزج بيولوژيكي امكانپذير گردد. ضمنا زمان تثبيت ميكروبي روي محيط رشد فيلتر چكنده بويژه در زمستان زياد بوده و ممكن است به چندين ماه برسد. فيلتر هاي چكنده بر حسب بارگذاري هيدروليكي و آلي به چهار نوع مختلف تقسيم بندي مي شوند .

مزاياي فيلتر چكنده :

كم هزينه بودن راهبري و نگهداري

توليد لجن تقريبا خشك

بالا بودن قدرت نيترات سازي آنها وقتي كه بصورت كم بار طراحي شوند.

حساس نبودن در برابر تغييرات دبي فاضلاب

نياز به تخصص كمتر در بهره برداري در مقايسه با لجن فعال

معايب فيلترهاي چكنده:

نياز به سطح زمين بيشتر بويژه براي شهرهاي بزرگ

افزايش هزينه هاي ساختماني در مقايسه با لجن فعال

امكان يخبندان سطح صافي در روزهاي زمستان و كاهش بازده آن

اجبار در تصفيه مقدماتي فاضلاب قبل از ورود آن به فيلتر چكنده

افت فشار زياد كه بسته به ارتفاع صافي تا چندين متر مي رسد.

تصفیه فاضلاب صنعتی-فیلتر چکندهوجود بوي تفن در نزديكي صافي كه در نتيجه نمي توان آن ها را در نزديكي مناطق مسكوني ساخت.

در صنايعي كه بار آلي فاضلاب زياد بوده و ناگزير از استفاده از صافيهاي عميق هستيم ، هزينه آن زياد است.

زمان تثبيت ميكروبي روي محيط رشد صافي چكنده بويژه در زمستان زياد است و ممكن است به چندين ماه برسد.

با توجه به خصوصيات اين سيستم و محدوديتهاي آن ، فيلترهاي چكنده براي مناطق سردكه دوره يخبندان در آنها طولاني مدت است و يا محل تصفيه خانه در نزديكي مناطق مسكوني قرار دارد و امكان شيوع بيماري و تجمع حشرات در آن مناطق زياد است ، توصيه نمي شود.

در هر صورت قديمي بودن تكنولوژي اين نوع سيستم تصفيه فاضلاب و عدم امكان كنترل مناسب اثرات سوء زيست محيطي آن ، از جمله مواردي هستند كه اين سيستم تصفيه فاضلاب را در مقايسه با ديگر سيستم هاي پيشرفته تصفيه فاضلاب ، در مناطق شهري كم اهميت مي سازد.