فرايند لجن فعال با تغذيه مرحله ای   

تصفیه فاضلاب بهداشتیاين فرايند شكل تغيير يافته اي از فرايند لجن فعال متعارف مي باشد كه در طي آن بجاي اينكه تغذيه ميكروارگانيسم ها وسيله مواد آلي يكباره و در يك محل صورت پذيرد، بتدريج در طول مسير حوض هوادهي اتفاق مي افتد. بنابراين در اين فرايند ، مقدار هوادهي در طول حوض بيولوژيكي ثابت بوده و فاضلاب خام پس از طي مرحله تصفيه مقدماتي ، در چندين نقطه وارد حوض هوادهي مي گردد. اين روش تغذيه به برقراري تعادل مناسب بين غذا و باكتريها در تمام طول حوضچه هوادهي كمك مي كند. رژيم جريان در اين روش از نوع نهر گونه مي باشد. انعطاف در بهره برداري يكي از مهمترين مزيت هاي اين فرايند است، زيرا توزيع فاضلاب ورودي متناسب با شرايط بهره برداري تغيير مي كند. در اين روش رأكتور مورد استفاده از نوع جريان پيستوني مي باشدو زمان ماند جامدات در آن بين 3-15 روز بوده و نسبت F/M در آن بين 0.4-0.2 متفاوت مي باشد و ميزان بارگذاري حجمي در آن بين kg BOD5/m³.d1-0.7 مي باشد. درصد برگشت لجن در اين روش بين 25-75 درصد متغير بوده و نيز زمان ماند هيدروليكي آن بين 3-5 ساعت مي باشد. و غلظت MLSS در اين فرايند بين mg/l 4000-1500 مي باشد.

از مزاياي فرايند تغذيه مرحله اي مي توان به موارد زير اشاره نمود:

توزيع بار براي فراهم نمودن مقدار اكسيژن مورد نياز به صورت يكنواخت

قابليت انعطاف در بهره برداري

مناسب بودن براي خيلي از حالت هاي بهره برداري شامل فرايندهاي انوكسيك /هوازي

از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

بهره برداري خيلي پيچيده

معمولاً تقسيم جريان مشخص نيست و يا به درستي انجام نمي شود.

طراحي خيلي پيچيده براي فرايند و سيستم هوادهيش