فرايند لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا   

در اين فرايند، يك راكتور سرپوشيده سه يا چهار مرحله اي با استفاده از اكسيژن با خلوص بالا استفاده مي شود. بطوريكه فشار جزئي اكسيژن در طول تانك ممكن است از 40-60 درصد در مرحله اول تا 20 درصد در مرحله آخر باشد. در فشار جزئي زياد اكسيژن ، سرعت حجمي انتقال بيشتر اكسيژن امكان پذير است، بطوريكه سيستم هاي اكسيژن خالص نسبت به فرايندهاي متداول مي توانند غلظت MLSS بيشتري داشته باشند و در زمان ماند هيدروليكي كوتاهتر و بارگذاري حجمي آلي بيشتر بهره برداري شوند . در اين فرايند، مقدار اكسيژن اضافه شده ، 2-3 برابر بيشتر از سيستم هاي هوادهي متداول است. براي فراهم كردن اكسيژن خالص در فرايند، به تجهيزات توليد اكسيژن در محل نياز مي باشد كه اين امر ، باعث بهره برداري پيچيده نسبت به ساير فرايندهاي لجن فعال مي شود. به دليل تجمع دي اكسيد كربن در گاز و كم كردن PH مايع مخلوط ( كمتر از 6.5) ، امكان انجام نيتريفيكاسيون در فرايند اكسيژن با خلوص بالا ، محدود مي شود. از مزاياي مهم اين فرايند مي توان به نياز به زمين كم، توانايي دريافت بار آلي بيشتر ، بهتر بودن تغليظ و ته نشيني لجن، كمتر بودن توليد لجن به ازاي واحد BOD5 حذف شده و ... اشاره كرد.

در فرايند لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا رأكتور از نوع جريان پيستوني استفاده مي شود. زمان ماند جامدات 4-1 روز مي باشد.نسبت F/M در اين فرايند بين kgBOD5/kg MLVSS.d)) 1-0.5 مي باشد. بارگذاري حجمي اين روش نيز مقادير kg BOD5/ m³.d) )3.2-1.3 بوده و غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع هم mg/l) )5000-2000 مي باشد.

زمان ماند هيدروليكي در فرايند لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا بين3-1 ساعت متغير است. و در اين روش درصد بازگشت لجن بين 25 تا 75 درصد مي باشد.

پكيج تصفيه فاضلاب لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا ي شركت آركا گستر داراي مزاياي زير مي باشد:

نياز به حجم نسبتاً كوچك تانك هوادهي

انتشار كمتر گازهاي خروجي و VOC

معمولاً با لجن ته نشيني خوب توليد مي شود.

بهره برداري و كنترل DO نسبتاً ساده است.

مناسب براي انواع مختلف فاضلاب

معايب روش لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا به شرح زير مي باشد:

توانايي نيتريفيكاسيون محدود

نصب، بهره برداري، و نگهداري خيلي پيچيده تجهيزات

تشكيل كف نوكارديايي

جريان هاي ناگهاني حداكثر باعث شسته شدن و خارج شدن MLSS مي گردند و بنابراين باعث مختل شدن بهره برداري مي شوند.