تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال دو مرحله ای   

اين فرايند، يك سيستم دو مرحله اي براي حذف BOD و نيتريفيكاسيون با سرعت بالا مي باشد.مرحله اول،مرحله جذب (Absorption)که مرحله A نامیده می شود و مرحله دوم شامل مرحله اکسیداسیون بولوژیکی(Bio Oxidation)که مرحله B نامیده می شود در واقع مرحله اول براي حذف BOD و مرحله دوم براي انجام نيتريفيكاسيون مي باشد.( مرحله دوم در SRT طولاني تري بهره برداري مي شود.) بخشي از فاضلاب ورودي از مرحله اول ممكن است به صورت كنارگذر عبور داده شود تا BOD و جامدات معلق را براي فرايند نيتريفيكاسيون فراهم كند. علت اصلي جدا كردن مرحله حذف BOD از مرحله نيتريفيكاسيون اين است كه مواد سمي در مرحله اول تصفيه مي شوند . و بدين ترتيب باكتري هاي حساس نيتريفاير از مواد سمي حفاظت شوند.

اجزا مختلف سیستم لجن فعال دو مرحله اي   AB به شرح زير است:

  • مخزن هوادهی مرحله A،  فاضلاب بهداشتی
  • تانک ته نشینی میانی،
  • مخزن هوادهی مرحله B،
  • مخزن ته نشینی نهایی،
  • خط برگشت لجن مرحله A
  • خط برگشت لجن مرحل B می باشد.

 فاضلاب پس از ورود به سيستم تصفيه فاضلاب انسانی و عبور از واحد آشغال گيري و  دانه گيري به مخزن هوادهي اوليه وارد مي شود ، زمان ماند در اين حوض هوادهي حدود 30 دقيقه مي باشد. سپس فاضلاب وارد مخزن ته نشيني اوليه مي شود كه در طول اين واحد فلوك هاي بيولوژيكي و مواد معلق ته نشين مي شوند. سپس  فاضلاب ، از مخزن ته نشيني وارد تانك هوادهي ثانويه مي شود که در این مرحله اکسیداسیون بیولوژیکی مواد آلی با شدن بیشتری انجام می شود. زمان ماند در این تانک حدود 4-5 ساعت مي باشد كه بعد از این مرحله فاضلاب وارد تانک ته نشینی نهایی می شود که در آن توده هاي  بیولوژیکی تولید شده از فاضلاب، ته نشین شده و پساب زلال حاصل شده كه از سيستم خارج مي شود.