فرايند AGAR در تصفیه فاضلاب بهداشتی   

اين فرايند درواقع همان فرايند MBBR مي باشد، با اين تفاوت كه در داخل رأكتور پارتيشن بندي صورت مي گيرد. كاربرد اين رأكتورها بيشتر در ارتقاي فرايند هاي لجن فعال تصفيه خانه هاي موجود است كه با مشكل كمبود زمين مواجه بوده و ديگر امكان ساخت سازه جديد در تصفيه خانه نمي باشد. مطالعات پايلوتي انجام شده نشان مي دهند كه در اين فرايند، نيتريفيكاسيون در زمان ماند جامدات و دماهاي پايين تري نسبت به ساير فرايندهاي لجن فعال هيبريدي امكان پذير است و لجن بدست آمده نيز خصوصيات ته نشيني خوبي دارد. پارتيشن اول، يك رأكتور انوكسيك بمنظور دنيتريفيكاسيون مي باشد و پارتيشن هاي بعدي ، رأكتورهاي هوادهي بمنظور حذف BOD و نيتريفيكاسيون هستند. در رأكتورهايي كه هوادهي صورت مي گيرد، ديفيوزرها در كنار تيغه ها ( ديواره ها) قرار مي گيرند و بدين ترتيب يك جريان چرخشي بالا رونده و پايين رونده بوجود مي آيد. هوادهي ديفيوزري مي تواند به صورت حباب درشت يا حباب ريز صورت گيرد. در انتهاي پارتيشن هاي هوادهي، صفحات مشبكي به شكل لوله تعبيه مي شوند كه فقط جريان فاضلاب از آن عبور مي كند و اجازه خارج شدن پكينگ ها را از پارتيشن نمي دهد.

در پارتيشن هايي كه هوادهي صورت مي گيرد، پكينگ هاي معلق وجود دارند. يكي از معروفترين پكينگ هايي كه در فرايند AGAR استفاده مي شود، پكينگ Aqwise نام دارد كه توليد شركت Aqwise مي باشد. در انتهاي پارتيشن اول ، تيغه طوري طراحي شده است كه از برگشت فاضلاب و پكينگ هاي معلق به پارتيشن اول جلوگيري مي شود. پارتيشن بندي رأكتور بمنظور اهداف خاصي از جمله دنيتريفيكاسيون و نيتريفيكاسيون صورت مي گيرد. در رأكتور انوكسيك اختلاط مكانيكي بوسيله ميكسر صورت مي گيرد. در رأكتورهاي هوادهي ، اختلاط بوسيله هوادهي ديفيوزري صورت مي گيرد. فرايند AGAR مي تواند كاربردهاي مختلفي داشته باشد. متداولترين كاربرد اين فرايند در حذف BOD و حذف نيتروژن با فرايند هاي نيتريفيكاسيون ( در پارتيشن هاي هوادهي ) و دنيتريفيكاسيون ( در پارتيشن انوكسيك ) است. كاربرد جديدتر و پيشرفته تر فرايند AGAR ، در حذف بيولوژيكي نوترينتها (BNR) مي باشد، بطوريكه در ابتدا پارتيشن بي هوازي بمنظور حذف فسفر، سپس پارتيشن انوكسيك بمنظور دنيتريفيكاسيون و در نهايت پارتيشن هاي هوازي بمنظور حذف BOD و نيتريفيكاسيون بكار مي روند.

كاربرد ديگر فرايند AGAR ، در حذف BOD با راندمان بسيار بالا، در يك زمان ماند هيدروليكي پايين تر نسبت به ساير كاربردهاي فرايند AGAR مي باشد. البته در اين سيستم نيز نيتريفيكاسيون صورت مي گيرد.

از كاربردهاي ديگر فرايند AGAR ، مي توان به تصفيه پيشرفته پساب خروجي از لاگون هاي هوادهي اشاره كرد كه روشي انعطاف پذير ، مطمئن و مقرون به صرفه در افزايش كيفيت پساب خروجي از لاگون هاي هوادهي است. در واقع فرايند AGAR موجب حذف بيشتر BOD و آمونياك از پساب خروجي از لاگون هاي هوادهي مي گردد.