تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با اختلاط كامل   

تصفیه فاضلاب انسانی,تصفیه فاضلاب بهداشتیمزيت فرايند CMAS اين است كه بارهاي آلي ناگهاني كه در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي اتفاق مي افتد را ترقيق كرده و مانع وارد آمدن شوك به باكتري ها مي گردد. فرايند CMAS از نظر بهره برداري نسبتا ساده است ، اما غلظت كم سوبستراي آلي ( به عبارتي نسبت F/M پايين ) رشد باكتري هاي رشته اي را تشويق مي كند كه ممكن است باعث مشكلات حجيم شدن لجن گردد.

در اين فرايند رأكتور از نوع CMAS مي باشد. زمان ماند جامدات در فرايند اختلاط كامل بين 3-15 روز متغير بوده و نسبت F/M در اين فرايند حدود ( kg BOD5/ kg MLVSS.d) 0.6-0.2 مي باشد.

حجمي در اين روش بين مقادير ( Kg BOD5/ m³.d ) 1.6-0.3 مي باشد.

غلظت MLSS در اين فرايند حدود mg/l 4000-1500 مي باشد. زمان ماند هيدروليكي در اين سيستم نيز حدود 5-3 ساعت بوده و درصد بازگشت لجن نيز در اين روش بين 25 تا 100 درصد متغير مي باشد.

از مزاياي روش اختلاط كامل مي توان به موارد زير اشاره نمود:

اين فرايند، فرايندي متداول و به اثبات رسيده مي باشد.

براي انواع مختلف فاضلاب مناسب و قابل استفاده مي باشد.

اين فرايند ظرفيت رقيق سازي زياد نسبت به بارهاي ناگهاني و سمي را دارد.

اين روش نياز به مقدار اكسيژن يكنواختي دارد.

طراحي آن نسبتاً ساده مي باشد.

اين فرايند براي تمام انواع تجهيزات هوادهي مناسب مي باشد.

از معايب اين روش مي توان به مورد زير اشاره نمود:

اين فرايند به بالكينگ رشته اي لجن حساس مي باشد.