بركه تثبيت در تصفیه فاضلاب صنعتی   

بركه های تثبيت فاضلاب، استخرهايي هستند كه در آن فاضلاب طي زمان ماند هيدروليكي لازم، تحت تاثير ميكروارگانيسم ها و واكنش هاي طبيعي، فرايند تصفيه را مي گذراند.در اين بركه ها دو عمل ته نشيني و تثبيت همزمان به انجام مي رسد. اين فرايند با توجه به زمان ماند نسبتا زياد ، در مناطق با شرايط آب و هوايي مناسب و ارزان بودن قيمت زمين ، مي تواند گزينه مناسبي جهت تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي مختلف باشد.اين فرايند براي مناطق گرمسير راندمان بسيار مطلوبي دارد ، و براي مناطقي با آب و هواي سردتر، نياز به زمان ماند طولاني ترd ميباشد. و در كل بازده بركه تثبيت در تصفیه فاضلاب صنعتی به عوامل زير وابسته مي باشد:

نورخورشيد- درجه حرارت- شدت وزش باد

در اين بركه ها اكسيژن محلول در تمام نقاط بركه وجود داشته و كليه اعمال بيولوژيكي به صورت هوازي انجام مي شود.

تصفیه فاضلاب

اين بركه ها به سه گروه زير تقسيم بندي ميشوند:

بركه هاي هوازي كم بار:

عمق اين بركه ها بين 1 تا 1.5 متر ميباشد. و در اين بركه ها معمولا فاضلاب هاي حاوي مواد آلي محلول تصفيه مي شود. كه در اين بركه ها دو منبع براي توليد اكسيژن وجود دارد كه اولي فتوسنتز جلبك ها و دومي اتمسفر است.

بركه هاي هوازي پربار:

عمق اين بركه ها حدود 0.3 تا 0.45 متر مي باشد. در اين بركه ها سلول هاي جلبكي توليد مي شود كه از آنها

ميتوان به عنوان منبع پروتئين براي خوراك دامها استفاده كرد. اين سيستم ازت و فسفر و BOD را به خوبي حذف مي كند.

بركه هاي هوازي تكميلي:

اين بركه ها جهت بهبود كيفيت ميكروبي پساب فرايندهاي تصفيه ثانويه ويا بركه هاي اختياري مي باشد. كه عمق اين بركه ها بين 0.9 تا 1.5 متر مي باشد كه اين بركه ها بصورت متوالي در كنارهم قرار مي گيرند. در اين بركه ها در تمام روز اكسيژن در فاضلاب وجود دارد. و جمعيت جلبك ها در اين بركه ها از بركه هاي اختياري بيشتر است. اين بركه ها براي زدودن مواد مغذي مانند ازت و فسفر بسيار مؤثر مي باشد.عواملي كه در تصفيه بركه هاي تثبيت مؤثر مي باشدبه سه نوع طبيعي ، فيزيكي و شيميايي قابل تقسيم بندي ست:

عوامل طبيعي شامل : باد، درجه حرارت،بارندگي، نورخورشيد، تبخير ، نشت و تعادل هيدروليكي آب در بركه ها مي باشد.

عوامل فيزيكي شامل: ارتفاع فاضلاب و ميان بر زدن مي شود.

عوامل شيميايي شامل: PH، مواد سمي، اكسيژن محلول و پارامترهاي طراحي مي باشد.

مزاياي اين فرايند عبارتند از:

حداقل نياز به افراد و نيروي متخصص بهره بردار و سهولت راهبري

حداقل نياز به تجهيزات و وسايل الكتريكي و مكانيكي

انعطاف پذيري بالا در برابر شوك هاي ناشي از بارهاي هيدروليكي و آلي

كم بودن هزينه هاي بهره برداري

درصد حذف بالاي عوامل بيماري زا و تخم انگل

معايب:

در مقايسه با ساير روشها نياز به مقدار زمين بسيار زيادي داردكه در صورت وجود مشكلات تملك، استفاده از فرايند دچار محدوديت مي شود.

احتمال ايجاد مشكلات زيست محيطي در صورت عدم راهبري صحيح وجود داردكه اين امر در صورت نزديك بودن اراضي تصفيه خانه به مناطق مسكوني حائز اهميت خواهد بود.

در مجموع بركه هاي تثبيت براي مناطق گرمسير كه ميزان زمين در دسترس زياد مي باشد، قابل توصيه بوده  و براي ساير مناطقي كه زمين گران و يا ميزانزمين در دسترس كم مي باشد، توصيه نمي گردد.

تصفیه فاضلاب صنعتی