تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشIFAS   

تصفیه فاضلاب بهداشتیاین فرایند يكي از جديدترين روش های بيولوژيكی تصفيه فاضلاب بهداشتی به شمار مي رود.اين روش از تركيب دو روش لجن فعال و MBBR ايجاد شده و در فرايند تصفيه از هر دو روش استفاده مي كند. اين روش شامل فرايند رشد چسبيده  با بستر ثابت است كه محيط بيشتري را براي زيست توده هاي فاضلاب فراهم ميكند. اين سيستم به زيست توده ها اجازه مي دهد تا بدون نياز به افزايش حجم راكتور بر روي سطح ثابت تجمع نمايند. اين سيستم با ادغام تكنولوژي فيلم ثابت و لجن فعال سبب افزايش ظرفيت بيولوژيكي مواد آلي فاضلاب و حذف بهتر مواد زائد از آن مي شود.

اين فرايند ميتواند MLSS موثر را در حوض هوادهي به مقدار 3000ميلي گرم بر ليتر افزايش دهد و بيومس بيشتر نياز به داشتن ظرفيت بالاتر هوادهي را جبران مي نمايد.در زماني كه سيستم تحت بار نيست ، اين سيستم مي تواند جمعيت باكتريايي لازم را با يك سري تغييرات مناسب ، روي فيلم ثابت طراحي نمايد. و زماني كه محتوای MLSSموجود در حوضچه هوادهي كم است ، اين فرايند سبب كم كردن جداسازي جامدات مي شود.در اين روش زمان ماند لجن افزايش مي يابد و عملكرد نيتريفيكاسيون نسبت به رشد ساده در حالت معلق، بهبود مي يابد.

باكتري هاي اتوتروف در سطح فيلم نسبت به محيط معلق رشد بيشتري دارند . اين باكتري ها نسبت به شستشو حساس نيستند و در جاي خود ثابت هستند . همچنين بيومس هاي ثابت بعد از يك شوك هيدروليكي ، سبب بازگشت سريعتر سيستم به حالت نرمال مي گردد.بنابر اين بهره گيري از پركننده هاي بستر ثابت در فرايند تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال ، مزاياي استفاده از دو فرايند را به طور همزمان به دنبال دارد. به همين دليل استفاده از سيستمIfasمعمولا به عنوان يك گزينه افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب بدون توسعه فيزيكي مطرح است.

اين سيستم قابليت كاربري براي تصفيه و سم زدايي كليه فاضلاب ها و پساب ها را دارا مي باشد.بازده اين فرايند بالا بوده به طوريكه متوسط كاهش ميزان BOD ,COD % 95مي باشد. در اين سيستم احتياجي به لجن برگشتي نيست . در اين راكتور براي هريك مترمكعب از فاضلاب ، فضايي به مساحت بيش از 150 متر مربع براي تماس با باكتري ها فراهم شده و قدرت پالايش افزايش مي يابد.زمان ماند فاضلاب در اين راكتور با توجه به ميزان غلظت آن متفاوت بوده و معمولا بين 4تا6 ساعت متغير است.با توجه به اينكه هوادهي در روش Ifas از طريق ديفيوزرهاي مخصوص در كف راكتور انجام مي شود، مشكلات نگهداري و راهبري آن كمتر مي باشد.در اين راكتورها زمان و هزينه نگهداري بسيار كم و به صرفه مي باشد. زيرا هيچ گونه دستگاه پيچيده الكترومكانيكي در آن به كار نرفته است.