صافی چکننده با مواد پلاستیکی   

تصفیه فاضلابامروزه به جای قلوه سنگهای طبیعی و مصنوعی از قطعات پلاستیکی متخلخل استفاده می شود . مواد پلاستیکی دارای این برتری هستند که می توان با تغییر درجه ی تخلخل و یا به عبارت دیگر با افزایش سطح ویژه مواد یعنی مقدار سطح بر حسب متر مربع برای هر متر مکعب از حجم مواد ، مقدار بارگذاری بر صافی را افزایش داد. هم چنین به علت سبکی وزن مواد پلاستیکی می توان صافی های چکنده را بلندتر ساخت و با کمک آنها صافی های چکنده ی گردانی با قطر های بزرگتر ایجاد نمود. در روش صافی چکننده با مواد پلاستیکی، فاضلاب را وارداستخرهایی نموده وبه طور مصنوعی هوا را در مجاورت آن قرار میدهند تا اکسیژن آن به صورت محلول در فاضلاب درآمده موجب زندگی وتولید مثل باکتریها شود. تماس هوا با فاضلاب دراستخرهای هوادهی به دوصورت زیر ممکن است انجام گیرد:

- دمیدن هوابه درون فاضلاب با کمک لوله هایی باهوای فشرده

- بهم زدن فاضلاب وافزایش سطح تماس آن با هوا

فاضلاب پس ازدریافت اکسیژن دراستخرهای هوادهی وکاهش BOD₅ آن وارد استخرهای ته نشینی شده ذرات معلق که روی آنها باکتری های هوازی قرارگرفته اند با هم لخته هایی راتشکیل داده وبه نام لجن فعال دراستخرته نشینی نهایی ته نشین میشوند.برای افزایش بازده استخرهای هوادهی قسمتی ازاین لجن فعال وته نشین شده را دوباره همراه فاضلاب خام وارد استخر هوادهی میسازند و از این رو این روش به نام روش لجن فعال نیزنامیده میشود

1.سطح لازم برای ساختمان آن از روش های دیگر کمتراست

2.هزینه ساختمانی ان کمتر است

3.بازده استخرهای هوادهی بیشتر است

4.حساسیت آن نسبت به تغییرات دما کم است و در تابستان ها و زمستان ها بازدهی نزدیک به هم دارد

5.کاراستخرهای هوادهی بدون بو انجام میپذیرد وفاضلاب بدست امده پس از ته نشینی نهایی بی بو و زلال است

6.دراطراف این استخرها تولید مثل حشرات خیلی کمتر از روش های دیگراست

7.هزینه راهبری ان به علت نیاز به مصرف برق زیاد بیشترازصافی چکنده است

8.لجن به دست امده دراین روش پراب تر از روش صافی چکنده است و نیاز به استخرهای تغلیظ لجن دارد.