انواع روش های هوادهی   

الف.هوادهی با کمک هوای فشرده:

در این روش هوای فشرده توسط کمپرسری تولید وتوسط لوله های سوراخ داری از کف استخر در فاضلاب دمیده میشود

گروه اول .هوادم های ریز دهانه:

در اینگونه هوادهی دمیدن هوا با کمک لوله هایی با سوراخ ریز به قطرهای 0.1تا0.3 میلیمتر انجام میشود.

گروه دوم.هوادم با دهانه نیمه فراخ:

دمیدن هوا با کمک لوله هایی به قطر 1تا 5 میلیمتر انجام میگیرد

گروه سوم.هوادم های دهانه فراخ:

هوا با کمک لوله هایی با سوراخ های 10 تا 30 میلیمتر به درون فاضلاب دمیده میشود

ب.روش های بهم زدن فاضلاب:

باکمک پره هایی فاضلاب را به شدت بهم می زنند تا با کمک تلاطم در سظح آن ورود هوا به فاضلاب امکان پذیر تر شود.دستگاه های بهم زن فاضلاب به دو گروه تقسیم میشوند:

گروه اول.هواده های قائم

گروه دوم.هواده های افقی