انواع لجن ویژگی و اهمیت آن در تصفیه خانه   

لجن در تصفیه خانه فاضلاب شهری به صورت های زیر ممکن است دیده شود

تصفیه فاضلابلجن تازه یا خام: دارای رنگی خاکستری مایل به زرد است که ذرات نسبتا درشتی از قبیل گچ و کاغذ پارچه و قطعات مواد غذایی در آن دیده میشود

لجن فعال: لجن فعال لجنی است ژلاتینی شکل که مقدار بسیار زیادی باکتریهای هوازی را باخود حمل میکند

لجن متعفن شده: دارای رنگی سیاه و بوی بسیار زننده و ناخوشایند.

لجن هضم شده: لجنی است که مواد آلی فسادپذیر ان به کمترین مقدار ممکن رسیده است

لجن ابگیری شده: غلظت این لجن در صورتی که از وسایل مکانیکی استفاده شود 15تا40 درصد است

محاسبه لوله های انتقال لجن :

1.برای انتقال لجن با غلظت کم و سرعت کم افت فشار در لوله را متناسب با جریان لجن از شکل بدست میاید

2.جا به جایی لجن با غلظت کم ولی سرعت بیشتر از 1.2 متر بر ثاتیه

3.جا به جایی لجن های غلیظتر از شکل (4-59) استفاده میشود

4.لجن با غلظت بیش از10 درصد نمیتوان برای جا به جایی از لوله های زیر فشار استفاده کرد

5. لجن با غلظت بیش از 15 درصد قابل پمپ کردن نیست