فرآیند راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی   

امروزه راكتور ASBR ، به عنوان يك فرايند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است. كه جداسازي جامدات از مايع و مرحله واكنش در يك محفظه مشابه مي باشد. و خيلي شبيه به SBR است . موفقيت راكتور ASBR همانند آنچه در راكتور UASB مشاهده شد، به تشكيل يك لجن گرانوله باته نشيني خوب بستگي دارد.

بهره برداري از راكتور ASBR شامل چهار مرحله است:

تغذيه

واكنش

ته نشيني

تخليه/خروج پساب

در حين واكنش ، اختلاط مناسب به مدت چند دقيقه در هر ساعت انجام مي شود تا توزيع يكنواخت جامدات و مواد آلي فراهم شود. امكان انجام فرايند در راكتورهاي آزمايشگاهي در دماي 25-5 درجه سانتي گراد براي تصفيه مواد آلي مصنوعي شير خشك غير چرب با ميزان COD ورودي mg/L 600 به اثبات رسيده است. بارگذاري آلي فرايند به وسيله انتخاب زمان ماند هيدروليكي بين 6 تا 24 ساعت تغيير داده شده بود. در دماي 25 دجه سانتي گراد و بار آلي حجمي KgCOD/m³.day 1.2-2.4 ، حذف 92 تا 98 درصدCOD بدست آمد. حذف COD در دماي 5 درجه براي بارگذاري COD از KgCOD/m³.day0.9 -2.4 به ترتيب بين 75-85 درصد بود. يك مشخصه مهم راكتور ASBR ، سرعت ته نشيني لجن در حين دوره ته نشيني قبل از تخليه پساب مي باشد. زمان ته نشيني مورد استفاده تقريبا 30 دقيقه است . سرعت توليد گاز و حذف مواد آلي ، دقيقا قبل از ته نشيني و در پايان دوره واكنش ، كمتر مي باشد و شرايط بهتري را براي ته نشيني جامدات فراهم ميكند. بعد از زمان مناسب بهره برداري ، يك لجن متراكم گرانوله توسعه پيدا ميكند كه مقدار جداسازي جامدات از گاز را بهبود مي بخشد. در اين فرايند ، SRT در مقدار زمان ماند هيدروليكي بين 6-24 ساعت به ترتيب 50-200 روز است.

مقالات مرتبط
 • سپتیک تانک

  سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب

  تانک سپتیک فاضلاب یا مخزن سپتیک فاضلاب یا سپتیک تانک فاضلاب ، مخزنی است که از پخش شدن فاضلاب جامد در محیط جلوگیری میکند.تعیین موقعیت سپتیک تانک و اطلاع از محل قرار گیری آن به ویژه در زمان هایی که تصمیم به حفاری دارید امری لازم و ضروری است.

 • سپتیک تانک

  سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب

  از پرکاربردترین و ابتدایی ترین واحدهای تصفیه فاضلاب می توان به سپتیک تانک اشاره نمود که فرایندهای فیزیکی شامل ته نشینی، شناورسازی و هم چنین فرایند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در آن صورت می گیرد.سپتیک تانک ها برای جمع آوری و نگهداری ...

 • راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

  فرآیند راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

  امروزه راكتور ASBR ، به عنوان يك فرايند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است. كه جداسازي جامدات از مايع و مرحله واكنش در يك محفظه مشابه مي باشد. و خيلي شبيه به SBR است . موفقيت راكتور ASBR همانند آنچه در ...

 • سپتیک تانک

  طراحی، ساخت و نصب سپتیک تانک

  سپتیک تانک ها مخازنی مدفون در زمین هستند که جهت انبار نمودن موقت، تجزیه به کمک باکتریهای بی هوازی، ونهایتا تصفیه فاضلاب خانگی استفاده می‌شوند. این سازه‌ها از جنس پلیمر، سفال و غالبا از بتن ساخته می شود و ...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

  تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال متعارف

  روش لجن فعال متعارفی یکی از پرکاربردترین روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های بهداشتی- انسانی و صنعتی می باشد . اين فرآیند بیولوژیکی از نوع هوازی بوده و میکروارگانیسم ها درآن بصورت رشد معلق هستند.

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرايند دو مرحله ای

  در اين فرايند از يك تانك هوازي و يك تانك انوكسيك نهايي براي تصفيه فاضلاب استفاده مي شود كه به اين فاضلاب قبل از ورود به تانك انوكسيك ، يك منبع كربن خارجي كه معمولاً متانول مي باشد ، افزوده مي شود . كه متانول در واقع نقش سوبسترا را در محلول بازي مي كند.

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی

  مزايای روش MBR

  ضخامت غشا بسيار كم است و لذا انتقال جرم در طول آن با سرعت انجام می شود . به همين دليل فرايندهای غشايی معمولا سريعتر از ديگر فرايندهای جداسازی می باشند. جداسازی توسط غشاها غالبا با راندمان بالاتری نسبت به ساير روش ها انجام می شود.

 • سپتیک تانک

  روش سپتيک تانک با پمپ

  اين روش، شامل شبکه تحت فشار مي باشد. در اين روش، سپتيک تانک مجهز به صافی و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب خروجی توسط لوله هايی با قطر کم، که تحت فشار می باشند، پمپاژ می شود. شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی نيز در اين روش تحت فشار می باشد...