فرآیند راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی   

امروزه راكتور ASBR ، به عنوان يك فرايند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است. كه جداسازي جامدات از مايع و مرحله واكنش در يك محفظه مشابه مي باشد. و خيلي شبيه به SBR است . موفقيت راكتور ASBR همانند آنچه در راكتور UASB مشاهده شد، به تشكيل يك لجن گرانوله باته نشيني خوب بستگي دارد.

بهره برداري از راكتور ASBR شامل چهار مرحله است:

تغذيه

واكنش

ته نشيني

تخليه/خروج پساب

در حين واكنش ، اختلاط مناسب به مدت چند دقيقه در هر ساعت انجام مي شود تا توزيع يكنواخت جامدات و مواد آلي فراهم شود. امكان انجام فرايند در راكتورهاي آزمايشگاهي در دماي 25-5 درجه سانتي گراد براي تصفيه مواد آلي مصنوعي شير خشك غير چرب با ميزان COD ورودي mg/L 600 به اثبات رسيده است. بارگذاري آلي فرايند به وسيله انتخاب زمان ماند هيدروليكي بين 6 تا 24 ساعت تغيير داده شده بود. در دماي 25 دجه سانتي گراد و بار آلي حجمي KgCOD/m³.day 1.2-2.4 ، حذف 92 تا 98 درصدCOD بدست آمد. حذف COD در دماي 5 درجه براي بارگذاري COD از KgCOD/m³.day0.9 -2.4 به ترتيب بين 75-85 درصد بود. يك مشخصه مهم راكتور ASBR ، سرعت ته نشيني لجن در حين دوره ته نشيني قبل از تخليه پساب مي باشد. زمان ته نشيني مورد استفاده تقريبا 30 دقيقه است . سرعت توليد گاز و حذف مواد آلي ، دقيقا قبل از ته نشيني و در پايان دوره واكنش ، كمتر مي باشد و شرايط بهتري را براي ته نشيني جامدات فراهم ميكند. بعد از زمان مناسب بهره برداري ، يك لجن متراكم گرانوله توسعه پيدا ميكند كه مقدار جداسازي جامدات از گاز را بهبود مي بخشد. در اين فرايند ، SRT در مقدار زمان ماند هيدروليكي بين 6-24 ساعت به ترتيب 50-200 روز است.