فرآیند راكتور فيلتر بی هوازی   

تصفیه فضلاب صنعتیراكتور فيلتر بی هوازی شامل بستری از جنس لاستيك ، سنگ ، ميكا، زئوليت و ديگر مواد مؤثر بر رشد باكتری هايی بی هوازی بر روی آن می باشند. جريان می تواند به سمت بالا يا به سمت پايين باشد. محيط فيلتر كه جامدات بيولوژيكی را در خود نگه می دارد ، می تواند مكانيسمی برای جداسازی جامدات و گاز توليد شده در فرايند هضم داشته باشد. مديای مورد استفاده بايد از نوع زبر و نامنظم باشند كه سطح ويژه آنها بين m³/m² 90-300 می باشد. چون باكتری ها بر روی اين مديا می مانند و با جريان خروجی شسته نمی شوند، دستيابی به زمانهای ماند جامدات طولانی حتی تا 100 روز هم در اين راكتورها ديده شده است كه اين مقادير بالا را مي توان با زمان های ماند هيدروليكی كوتاه به دست آورد. امروزه از مدياهايی از جنس سراميك يا پلاستيك در شكل های مختلف استفاده می كنند كه حجم فضای خالی در اين مدياها بين 95-85%‌می باشد. همچنين سطح ويژه بالايی را به طور نمونه m³/m² 100 ، فراهم ميكنند كه افزايش رشد ميكروبی را در پی دارد. فيلترهای بی هوازی كم بار هستند و در بارگذاری آلی تا حدود Kg COD/m³.day 4 راندمان خوبی دارند.

دوره راه اندازی در اين راكتورها بسته به نرخ بارگذاری آلی می تواند بين 3 تا 9 ماه طول بكشد. كاربرد اين راكتورها در تصفيه فاضلاب هايی با نسبت COD/BOD5 پايين است. مهمترين دغدغه استفاده از اين راكتورها ، گرفتگي ناشی از رشد جامدات بيولوژيكی ، جامدات معلق ورودی و مواد معدنی رسوب كرده می باشد. بنابر اين فيلترهای بی هوازی برای فاضلاب هايی با ميزان جامدات معلق پايين خوب كار می كنند.