تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش A2/O   

فرآيند انحصاري A2/O ، اصلاح شده فرآيند A/Oمي باشد . فرآيند A/Oدر ابتدا ، شامل يك ناحيه بي هوازي براي حذف بيولوژيكي فسفر بود كه در ادامه آن يك منطقه هوازي قرار داشت. بارنارد در سال 1974 اولين كسي بود كه تشخيص داد جهت حذف بيولوژيكي فسفر نياز به يك ناحيه انوكسيگ قبل از حوض هوادهي وجود دارد. تا اين ناحيه انوكسيك تماس بين لجن فعال و فاضلاب ورودي را فراهم كند تا حذف بيولوژيكي فسفر انجام شود. برنارد آنرا فرآيند پوردوكس نامگذاري كرد. فرآيند A/O نام ديگر فرايند پوردوكس است كه به صورت تجاري به ثبت رسيده است. اختلاف مهم آن ، استفاده از راكتورهاي هوازي و بي هوازي چند مرحله اي است. استفاده از ناحيه انوكسيك ، مقدار نيترات ورودي به ناحيه بي هوازي را در لجن فعال برگشتي كاهش مي دهد.

زمان ماند جامدات در فرايند A2/O بين 5-25 روز مي باشد و غلظت MLSS در اين فرايند بين 3000تا 4000 ميلي گرم بر ليتر متغير است .. زمان ماند هيدروليكي در اين فرايند بين 0.5-1.5 ساعت در ناحيه بي هوازي و 0.5- 1 ساعت در ناحيه انوكسيك و 4-8 ساعت در ناحيه هوازي متغير مي باشد. در اين فرآيندها نيتريفيكاسيون وجود ندارد و زمان ماند بي هوازي بين 30 دقيقه تا يك ساعت براي فراهم كردن شرايط انتخابي در حذف بيولوژيكي فسفر است. اما در فرآیند A2/O يك ناحيه انوكسيك براي دنيتريفيكاسيون درنظر گرفته می شود. زمان ماند در ناحيه انوكسيك تقريباً 1 ساعت است. ناحيه انوكسيك كمبود اكسيژن محلول دارد؛ اما اكسيژن با پيوند شيميايي به شكل نيترات و نيتريت توسط جريان مايع مخلوط برگشتي نيتريفاير شده از ناحيه هوازي توليد مي شود. استفاده از ناحيه انوكسيك، مقدار نيترات ورودي به ناحيه بي هوازي را در لجن فعال برگشتي كاهش مي دهد. در صد برگشت لجن در فرايند A2/O بين 25 تا 100 بوده و درصد برگشت فاضلاب از ناحيه هوازي به انوكسيك بين 100 تا 400 مي باشد.

در فرآيند A2/O ، جريان لجن فعال برگشتي كه حاوي نيترات است، بطور مستقيم به منطقه بي هوازي وارد مي شود.

مزایای روش (A2/O)

- حذف نيتروژن و فسفر

- توليد قليائيت براي نيتريفيكاسيون

- توليد لجن با ته نشيني خوب

- بهره برداري نسبتاً ساده

- صرفه جويي در انرژي

 معایب روش (A2/O)

- RAS  حاوي نيترات به ناحيه بي هوازي برگشت داده مي شود ؛ بنابراين بر توانايي حذف فسفر تاثير مي گذارد.

- محدود شدن حذف نيتروژن توسط جريان برگشت داخلي

- نياز به BOD/P بيشتر در مقايسه با فرآيند A/O

کاربرد روش (A2/O)

- برای تصفیه هر نوع فاضلاب انسانی (بهداشتی) با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر به عنوان تصفیه تکمیلی برای تصفیه فاضلاب های صنعتی