فرايندVip   

فرآیند vip در تصفیه فاضلاب صنعتیفرايند VIP، به استثناي روشهاي مورد استفاده براي جريان هاي برگشتي ، مشابه فرايند هاي UCT و A²/O مي باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندي شده است كه شامل حداقل دو بخش سري با اختلاط كامل مي باشد. لجن فعال برگشتي همراه با جريان برگشتي نيتريفاير شده منطقه هوازي به ورودي منطقه انوكسيك تخليه مي شود. مايع مخلوط حاصل از منطقه انوكسيك به ابتداي منطقه بي هوازي برگشت داده مي شود. همچنين فرايند VIP بعنوان يك سيستم با سرعت بالا طراحي شده است كه بهره برداري با SRT خيلي كمتر ، راندمان حذف بيولوژيكي فسفر را افزايش مي دهد. در اين فرايند ، منطقه هوازي براي نيتريفيكاسيون طراحي مي شود. زمام ماند جامدات در فرايند VIP بين 5 تا 10 روز بوده و غلظت MLSS در اين فرايند بين 2000-4000 mg/l متغير است. همچنين زمان ماند هيدروليكي در اين فرايند در ناحيه بي هوازي بين 1-2 ساعت و در ناحيه انوكسيك بين 1-2 ساعت و در ناحيه هوازي بين 4-6 ساعت متغير مي باشد. درصد برگشت لجن در اين فرايند بين 80 تا 100 بوده و درصد بازگشت فاضلاب از منطقه انوكسيك به منطقه بي هوازي بين 100 تا 200 و درصد برگشت فاضلاب از منطقه هوازي به انوكسيك 100 تا 300 مي باشد.

 

از مزاياي روش VIP مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 - بارگذاري نيترات در ناحيه بي هوازي كاهش مي يابد، بنابراين توانايي حذف فسفر افزايش مي يابد.

- توليد لجن با ته نشيني خوب

- نياز به BOD/P كمتر در مقايسه با فرايند UCT

از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

- بهره برداري خيلي پيچيده

- نياز به سيستم برگشت اضافي

- نياز به تجهيزات بيشتر در دوره بهره برداري مرحله اي