فرايندVip   

فرآیند vip در تصفیه فاضلاب صنعتیفرايند VIP، به استثناي روشهاي مورد استفاده براي جريان هاي برگشتي ، مشابه فرايند هاي UCT و A²/O مي باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندي شده است كه شامل حداقل دو بخش سري با اختلاط كامل مي باشد. لجن فعال برگشتي همراه با جريان برگشتي نيتريفاير شده منطقه هوازي به ورودي منطقه انوكسيك تخليه مي شود. مايع مخلوط حاصل از منطقه انوكسيك به ابتداي منطقه بي هوازي برگشت داده مي شود. همچنين فرايند VIP بعنوان يك سيستم با سرعت بالا طراحي شده است كه بهره برداري با SRT خيلي كمتر ، راندمان حذف بيولوژيكي فسفر را افزايش مي دهد. در اين فرايند ، منطقه هوازي براي نيتريفيكاسيون طراحي مي شود. زمام ماند جامدات در فرايند VIP بين 5 تا 10 روز بوده و غلظت MLSS در اين فرايند بين 2000-4000 mg/l متغير است. همچنين زمان ماند هيدروليكي در اين فرايند در ناحيه بي هوازي بين 1-2 ساعت و در ناحيه انوكسيك بين 1-2 ساعت و در ناحيه هوازي بين 4-6 ساعت متغير مي باشد. درصد برگشت لجن در اين فرايند بين 80 تا 100 بوده و درصد بازگشت فاضلاب از منطقه انوكسيك به منطقه بي هوازي بين 100 تا 200 و درصد برگشت فاضلاب از منطقه هوازي به انوكسيك 100 تا 300 مي باشد.

 

از مزاياي روش VIP مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 - بارگذاري نيترات در ناحيه بي هوازي كاهش مي يابد، بنابراين توانايي حذف فسفر افزايش مي يابد.

- توليد لجن با ته نشيني خوب

- نياز به BOD/P كمتر در مقايسه با فرايند UCT

از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

- بهره برداري خيلي پيچيده

- نياز به سيستم برگشت اضافي

- نياز به تجهيزات بيشتر در دوره بهره برداري مرحله اي

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه تثبيت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه های تثبيت فاضلاب، استخرهايی هستند كه در آن فاضلاب طی زمان ماند هيدروليكی لازم، تحت تاثير ميكروارگانيسم ها و واكنش های طبيعی، فرايند تصفيه را می گذراند.در اين بركه ها دو عمل ته نشينی و تثبيت همزمان به انجام می رسد.

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  فاضلاب های صنعتی

  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...

 • تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  فاضلاب های حاوی خون و پروتئین عمدتا در گشتارگاه ها تولید می شود. حذف خون از این فاضلاب ها به سختی انجام می گیرد. کارآمدترین روش برای تصفیه فاضلاب های حاوی خون و پروتئین، این است که ابتدا ذرات معلق خون و پروتئین حذف گردند.

 • تصفیه فاضلاب روغنی

  تصفیه فاضلاب روغنی

  روغن و مواد نفتی از متداولترین آلاینده هايی هستند كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمی وارد آب های زير زمينی، آب باران و بسياری از آبهای سطحی می گردند. اين آلاينده ها دارای اثرات سميت و سرطان زايی بوده و توانايی ورود به چرخه غذايی را نيز دارند.

 • تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب صنعتی

  جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده ای برای تصفیه فاضلاب های آلوده شده با فلزات کاربرد دارند. به هر حال، درآینده نزدیک، مهم ترین روش نویدبخش برای تصفیه فاضلاب چنین سیستم های پیجیده ای به نام روش ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  آشنايی با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت می کنند ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب

  روش های چربی گیری فاضلاب

  معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود.تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی ...

 • فرايندVip در تصفیه فاضلاب صنعتی

  فرايندVip

  فرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد...