روش اندازه گیری کدورت در تصفیه فاضلاب   

ذرات خاک رس، شن، مواد معدنی، مواد آلی و پلانکتون ها و سایر ارگان های ذره بینی که به صورت معلق در آب وجود دارند و مانع از عبور آب می شوند، سبب ایجاد کدورت در آب می شوند. کدورت را بر اساس مقایسه شدت نور پراکنده شده به وسیله نمونه با شدت نور پراکنده شده به وسیله نمونه استاندارد (سوسپانسیون پلیمر فورمازین)، تحت شرایط کنترل شده می سنجند. هرچه شدت نور پراکنده شده در زاویه 90 درجه مسیر نور برخورد کننده بیشتر باشد، کدورت بالاتر است. حباب هوا، رنگ، شیشه آلات کثیف از جمله عوامل تداخل کننده می باشند.

روش آزمون :

پس از آماده کردن دستگاه با استانداردهای آماده که به صورت تجاری موجود می باشند و متناسب با تخمین دامنه کدورت نمونه ها، رنج مورد نظر را انتخاب و استاندارد مربوطه را در محفظه کدورت سنج قرار داده و میزان آن را قرائت کنید. سپس نمونه ها را کاملا مخلوط نموده و وقتی حباب های هوا از بین رفت، داخل سل کدورت سنج ریخته، سطح خارجی سل را خشک نموده، در داخل محفظه قرار داده و مستقیما میزان کدورت را قرائت و یادداشت نمایید.