اجزای سپتیک تانک

اجزای سپتیک تانک

سپتیک تانک از اجزای مختلفی تشکیل‌شده است که عبارت‌اند از:
1. سیستم ورودی فاضلاب: این بخش شامل لوله ورودی و بافل (میانگیر) ورودی است.
2. مخزن اولیه سپتیک تانک: این بخش بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص می‌دهد و معمولاً 60 الی 70 درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش می‌شود.
3. دیواره جداکننده: وجود این بخش مانع از ورود لجن، چربی و روغن‌های شناور شده به مخزن زلال‌سازی می‌شود.
4. مخزن زلال‌سازی: این مخزن تقریباً 30 درصد حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته‌نشینی و شناوری تجمع می‌یابد.
5. خروج بیو گاز (تهویه): از این مجرا به‌منظور تخلیه گازهای تولیدشده ناشی از فرآیندهای بی‌هوازی تصفیه فاضلاب که عمدتاً متان است از سپتیک تانک، استفاده می‌شود.
6. سیستم خروجی فاضلاب: آخرین بخش این مخازن است که شامل بافل و لوله خروجی است.


شکل 2. شماتیک اجزای تشکیل‌دهنده سپتیک تانک

شکل 1. شماتیک اجزای تشکیل‌دهنده سپتیک تانک

شکل 3. نمایی از سپتیک تانک ساخته شده در شرکت آرکا گستر رسام

شکل 2. نمایی از سپتیک تانک ساخته شده در شرکت آرکا گستر رسام

خروجی‌های سپتیک تانک که بایستی در زمان طراحی مورد توجه قرار گیرند

1. به دلیل فرایندی که در سپتیک تانک‌ها انجام می‌شود، شرایط بی‌هوازی در سپتیک تانک‌ها وجود دارد و به علت تجزیه بی‌هوازی مقدار گازکربنیک (CO2)، سولفید هیدروژن (H2S) و سایر گازهای نسبتاً بدبو بالا می‌رود و بنابراین به دلیل لزوم خروج این گازها از سپتیک تانک، بایستی ونت تخلیه مناسب در نظر گرفته شود.
2. با ورود فاضلاب به سپتیک تانک و زمان‌ماندی که در نظر گرفته‌شده است، ذرات درشت و گرانول‌ها در داخل محفظه‌های سپتیک تانک جمع و ته‌نشین می‌شوند، به همین دلیل دریچه‌ای به‌عنوان دریچه بازدید که دارای منهول تخلیه نیز است بالای هر محفظه توسط کارشناسان شرکت آرکاگستر رسام در نظر گرفته می‌شود.

مهم 1: واردکردن هرگونه مواد ضدعفونی‌کننده به داخل سپتیک تانک مجاز نیست.
مهم 2: لازم به توضیح است پساب خروجی از سپتیک تانک‌ها دارای
استانداردهای تعیین‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط ‌زیست جهت تخلیه و ورود به محیط‌ زیست نیست. لذا در صورت بالا بودن میزان حجم پساب خروجی سپتیک تانک باید سیستم تصفیه فاضلاب کاملی به‌منظور تصفیه فاضلاب تولیدی و پس ‌از آن ورود پساب به محیط ‌زیست طراحی و اجرا گردد. در صورتی‌ که میزان فاضلاب کمتر از 10 مترمکعب در شبانه‌روز باشد، با رعایت قوانین هر منطقه می‌توان پساب خروجی از سپتیک تانک را به چاه جذبی هدایت نمود.
شرکت آرکاگستر رسام با توجه به سوابق اجرایی خود و با در نظر گرفتن شرایط پروژه توانایی طراحی و اجرای سپتیک تانک در ظرفیت‌های مختلف و متریال مختلف را دارد.
فهرستی از سپتیک تانک‌های اجرا شده توسط شرکت آرکاگستر رسام