انواع فرآيندهای لجن فعال هيبريدی

این فرآیندها ترکیبی از فرآیندهای تصفیه رشد معلق و رشد چسبیده می باشند که تمایل به بکارگیری این فرآیندها روز به روز در حال افزایش است . در این فرآیندها ، از چندین نوع پکینگ مصنوعی استفاده می شود که این پکینگ ها ممکن است به صورت معلق یا به صورت ثابت در تانک هوادهی قرار گیرند . این فرآیندها با فراهم نمودن غلظت بیومس بیشتر در تانک هوادهی ، باعث ارتقاء عملکرد فرآیند لجن فعال می شوند و بنابراین به عنوان تانسیلی برای کاهش نیازهای اندازه حوض پیشنهاد می شود. به دلیل پیچیدگی فرآیند و مسائل مربوط به فهم عملکرد و مساحت بیوفیلم ، طراحی این فرآیندها به صورت تجربی و براساس نتایج طرحهای پایلوت پیشنهاد می شود. فرآیندهای لجن فعال هیبریدی به دو دسته عمده تقسیم می شوندکه عبارتند از:

فرآیندهای رشد چسبیده با بستر معلق داخلی

فرآیندهای رشد چسبیده با بستر ثابت داخلی