تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند سيستم هوادهی گسترده با سيكل متناوب

تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند سيستم هوادهی گسترده با سيكل متناوب

(Intermittent cycle extended aeration system (ICEAS

اين فرآيند در استراليا توسعه يافته است و نوع ديگری از فرآیند SBR است که برای تصفيه فاضلاب‌هايی با دبی بيش از 500 هزار مترمکعب در شبانه‌روز مورد استفاده قرار می‌گیرد. پساب ورودی از يک طرف وارد مخزن بافل‌دار می‌شود (یک منطقه واكنش اوليه)، بطوری كه جريان در حين دوره ته‌نشينی و تخليه، متلاطم نمی‌شود. جريان فاضلاب به صورت پيوسته از قسمت باز پايين بافل خارج و وارد منطقه اصلی واكنش می‌شود كه حذف BOD5 و نيتريفيكاسيون اتفاق می‌افتد. بعد از هوادهی و ته‌نشينی، به صورت اتوماتيک، مايع جدا شده توسط مكانيسم تخليه كنترل شده زمانی حذف می‌شود. دفع لجن نيز در اين فاز انجام می‌گيرد.

شکل 1. شماتیکی از فرآیند سيستم هوادهي گسترده با سيكل متناوب

شکل 1. شماتیکی از فرآیند سيستم هوادهی گسترده با سيكل متناوب