تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند لجن فعال با اختلاط كامل

تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند لجن فعال با اختلاط كامل

(Completely mixed activated sludge (CMAS

شکل 1. فرآیند لجن فعال با ختلاط کامل اجرا شده توسط شرکت آرکاگستر رسام

شکل 1. فرآیند لجن فعال با ختلاط کامل اجرا شده توسط شرکت آرکاگستر رسام

رژیم جریان در فرآیند CMAS بصورت اختلاط کامل با جریان پیوسته است. در این فرآیند، لجن فعال برگشتی معمولا در چند نقطه تانک هوادهی وارد می‌شود. همچنین، بار آلی در تانک هوادهی، غلظت MLSS و حجم اکسیژن مورد نیاز در تانک به صورت یکنواخت است. مزیت فرآیند CMAS این است که بارهای آلی ناگهانی که در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی اتفاق می‌افتد را ترقیق کرده و مانع وارد آمدن شوک به باکتری‌ها می‌گردد. فرآیند CMAS از نظر بهره‌برداری نسبتا ساده است، اما غلظت کم سوبسترای آلی (به عبارتی نسبت F/M پایین) رشد باکتری‌های رشته‌ای را تشویق می‌کند که ممکن است باعث مشکلات حجیم شدن لجن گردد.

شکل 2. شماتیکی از فرآیند لجن فعال متعارف

شکل 2. شماتیکی از فرآیند لجن فعال متعارف


جدول 1. پارامترهای طراحی فرآیند CMAS

نوع رژیم جریان جريان از نوع اختلاط کامل
زمان ماند جامدات روز 3-15
نسبت F/M kg BOD5/ kg MLVSS.d 0/2-0/6
بارگذاری BOD Kg BOD/m³.d 0/3-1/6
غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع (MLSS) mg/L 1500-4000
زمان ماند هیدرولیکی ساعت 3-5
درصد برگشت لجن درصد 25-100

 

از مزايای روش CMAS در تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - این فرآیند، فرآیندی متداول و اثبات شده است.
   - برای انواع مختلف فاضلاب مناسب و قابل استفاده است.
   - این فرآیند ظرفیت رقیق‌سازی زیاد نسبت به بارهای ناگهانی و سمی را دارد.
   - این روش نیاز به مقدار اکسیژن یکنواختی دارد.
   - طراحی آن نسبتاً ساده است.
   - این فرآیند برای تمام انواع تجهیزات هوادهی مناسب است.

از معايب اين فرآیند می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - این فرآیند به بالکینگ رشته‌ای لجن حساس است.