تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند لجن فعال با تغذيه مرحله‌ای

تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند لجن فعال با تغذيه مرحله‌ای

Step Feeding System

اين فرآيند شكل تغيير يافته‌ای از فرآيند لجن فعال متعارف است که در طی آن به جای اينكه تغذيه ميكروارگانيسم‌ها به وسيله مواد آلی يكباره و در يک محل صورت پذيرد، بتدريج در طول مسير حوض هوادهی اتفاق می‌افتد. بنابراين در اين فرآيند، مقدار هوادهی در طول حوض بيولوژيكی ثابت بوده و فاضلاب خام پس از طی مرحله تصفيه مقدماتی، در چندين نقطه وارد حوض هوادهی می‌شود. اين روش تغذيه به برقراری تعادل مناسب بين غذا و باكتری‌ها در تمام طول حوضچه هوادهی كمک می‌كند. رژيم جريان در اين روش از نوع نهر گونه است. انعطاف در بهره‌برداری يكی از مهمترين مزيت‌های اين فرآيند است، زيرا توزيع فاضلاب ورودی متناسب با شرايط بهره‌برداری تغيير می‌كند.

شکل 1. شماتیکی از فرآیند لجن فعال با تغذیه چند مرحله‌ای

شکل 1. شماتیکی از فرآیند لجن فعال با تغذیه چند مرحله‌ای

 

جدول 1. پارامترهای طراحی فرآیند لجن فعال با تغذیه چند مرحله‌ای

نوع رژیم جریان جريان پيستونی
زمان ماند جامدات روز 3-15
نسبت F/M kg BOD5/ kg MLVSS.d 0/2-0/4
بارگذاری حجمی Kg BOD/m³.d 0/7-1
غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع (MLSS) mg/L 1500-4000
زمان ماند هیدرولیکی ساعت 3-5
درصد برگشت لجن درصد 25-75

 

از مزايای روش تغذیه مرحله‌ای در تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - توزيع بار برای فراهم نمودن مقدار اكسيژن مورد نياز به صورت يكنواخت
   - قابليت انعطاف در بهره‌برداری
   - مناسب بودن برای خيلی از حالت‌های بهره‌برداری شامل فرآيندهای آنوكسيک/هوازی

از معايب اين فرآیند می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - بهره‌برداری خيلی پيچيده
   - معمولاً تقسيم جريان مشخص نيست و يا به درستی انجام نمی‌شود.
   - طراحی خيلی پيچيده برای فرآيند و سيستم هوادهی آن