تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

(Extended Aeration Activated Sludge (EAAS

شکل 1. نمایی از یک تصفیه‌خانه با فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

شکل 1. نمایی از یک تصفیه‌خانه با فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

فرآیند تصفيه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی، اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصلاحات شامل افزایش زمان‌ماند هیدرولیکی و عمر لجن است این تغییرات سبب كاهش حجم لجن دفعی و افزايش مقاومت سیستم نسبت به تغييرات و شوك‌های آلی ناشی از ورود حجم بيشتر فاضلاب ورودی شده است.

در مورد فرآيند تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده می‌توان گفت:

جدول 1.پارامترهای طراحی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

نوع رژیم جریان از نوع پيستونی
زمان ماند جامدات روز 20-40
نسبت F/M kg BOD5/ kg MLVSS.d 0/04-0/1
بارگذاری حجمی Kg BOD/m³.d 0/1-0/3
غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع (MLSS) mg/L 2000-5000
زمان ماند هیدرولیکی ساعت 20-30
درصد برگشت لجن درصد 50-150

 

از مزايای روش فرآيند لجن فعال هوادهی گسترده در تصفیه فاضلاب بهداشتی، می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - حجم لجن در این روش بسیار کمتر از روش لجن فعال است.
   - لجن دفعی به طور كامل تثبیت مي شود و نیازي به هضم لجن نيست.
   - راندمان اين سيستم در تصفيه فاضلاب بسيار بالا است.
   - این سیستم در مقابل شوك‌های آلی وارده به سيستم ناشي از ورود حجم بسيار زيادی از فاضلاب و يا فاضلاب حاوی آلاينده‌های آلی بيش از حد معمول، بسيار مقاوم است.
   - اين روش برای فاضلاب‌هايی كه حاوی مقادير معمولی مواد سمی و شيميايی باشد بسيار موثر است.
   - حساسيت كمی نسبت به آلاينده‌های فاضلاب دارد.
   - كيفيت پساب خروجی در اين روش بالا است.
   - بهره‌برداری و طراحي آن نسبتاً ساده است.
   - اين روش توانايی تصفيه بارهای سمی و ناگهانی را دارد.
   - لجن حاصل از اين فرآيند به خوبی تثبيت شده است و جرم سلولی كمی از آن توليد می‌شود.

از معايب اين فرآیند می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - ميزان انرژی هوادهی مورد استفاده در اين روش بالاست.
   - تانک‌های هوادهی‌ای كه در اين روش مورد استفاده قرار می‌گيرد نسبتاً بزرگ است.
   - اين روش بيشتر برای طرح‌های كوچک مناسب است.

تفاوتهای سيستم لجن فعال هوادهی گسترده با ساير سيستم‌های لجن فعال :

   - زمان‌ماند هيدروليكی آن بسيار بالاست.
   - نسبت food به ميكروارگانيسم در اين سيستم كم است.
   - عمر لجن در آن زياد است.

اين روش خود شامل چند روش متفاوت ديگر می‌شود كه عبارتند از:

   - هوادهی گسترده متعارف
   - نهر اكسيداسيون
   - فرآيند اربال
   - سيستم هوادهی با جريان مخالف (CCAS)