تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند A2O

تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش فرآیند A2O

(Anaerobic/Anoxic/Aerobic (A2O

شکل 1. شماتیکی از فرآیند A2O

شکل 1. شماتیکی از فرآیند A2O

فرآيند انحصاری A2O، اصلاح شده فرآيند AO است. فرآيند AO در ابتدا، شامل يک ناحيه بی‌هوازی برای حذف بيولوژيكی فسفر بود كه در ادامه آن يک منطقه هوازی قرار داشت. بارنارد در سال 1974 اولين كسی بود كه تشخيص داد جهت حذف بيولوژيكی فسفر نياز به يک ناحيه آنوكسيگ قبل از حوض هوادهی وجود دارد. تا اين ناحيه آنوكسيک تماس بين لجن فعال و فاضلاب ورودی را فراهم كند تا حذف بيولوژيكی فسفر انجام شود. برنارد آن را فرآيند پوردوكس نامگذاری كرد. فرآيند AO نام ديگر فرآيند پوردوكس است كه به صورت تجاری به ثبت رسيده است. اختلاف مهم آن، استفاده از رآكتورهای هوازی و بی‌هوازی چند مرحله‌ای است. استفاده از ناحيه آنوكسيک، مقدار نيترات ورودی به ناحيه بی‌هوازی را در لجن فعال برگشتی كاهش می‌دهد.

شکل 2. شماتیکی از فرآیند AO

شکل 2. شماتیکی از فرآیند AO

 

جدول 1. پارامترهای طراحی فرآیند A2O

نوع جریان جريان از نوع پيستونی
زمان ماند جامدات روز 5-25
غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع (MLSS) mg/L 3000-4000
زمان ماند هيدروليكی در ناحیه بی‌هوازی ساعت 0/5-1/5
 در ناحیه آنوکسیک ساعت 0/5-1
در ناحیه هوازی ساعت 4-8

 

در اين فرآيند نيتريفيكاسيون وجود ندارد و زمان‌ماند بی‌هوازی بين 30 دقيقه تا يک ساعت برای فراهم كردن شرايط انتخابی در حذف بيولوژيكی فسفر است. اما در فرآیند A2O يک ناحيه آنوكسيک برای دنيتريفيكاسيون در نظر گرفته می‌شود. زمان ‌ماند در ناحيه آنوكسيک تقريباً 1 ساعت است. ناحيه آنوكسيک كمبود اكسيژن محلول دارد؛ اما اكسيژن با پيوند شيميايی به شكل نيترات و نيتريت توسط جريان مايع مخلوط برگشتی نيتريفاير شده از ناحيه هوازی توليد می‌شود. استفاده از ناحيه آنوكسيک، مقدار نيترات ورودی به ناحيه بی‌هوازی را در لجن فعال برگشتی كاهش می‌دهد. در صد برگشت لجن در فرايند A2O بين 25 تا 100 بوده و درصد برگشت فاضلاب از ناحيه هوازی به آنوكسيک بين 100 تا 400 است.

در فرآيند A2O، جريان لجن فعال برگشتی كه حاوی نيترات است، بطور مستقيم به منطقه بی‌هوازی وارد می‌شود.

از مزايای روش A2O در تصفیه فاضلاب می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - حذف نيتروژن و فسفر
   - توليد قليائيت برای نيتريفيكاسيون
   - توليد لجن با ته‌نشينی خوب
   - بهره‌برداری نسبتاً ساده
   - صرفه‌جويی در انرژی

از معايب اين فرآیند می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - RAS حاوی نيترات به ناحيه بی‌هوازی برگشت داده می‌شود؛ بنابراين بر توانايی حذف فسفر تاثير می‌گذارد.
   - محدود شدن حذف نيتروژن توسط جريان برگشت داخلی
   -  نياز به BOD/P بيشتر در مقايسه با فرآيند AO

کاربرد روش A2O

   - برای تصفیه هر نوع فاضلاب انسانی (بهداشتی) با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر به عنوان تصفیه تکمیلی برای تصفیه فاضلاب‌های صنعتی