جدا کننده مایع دوفازی

جدا کننده مایع دوفازی

تکنولوژی جدا کردن مایع از مایع می‌تواند محدوده گسترده‌ای از مشکلات جداسازی شامل مایعات غیر قابل حل شدن را پوشش دهد. ضمن جداسازی، چنانچه محلول جداشده دارای ارزش اقتصادی زیاد باشد، استفاده ازآن تقریبا امکان‌ناپذیر است.

شرکت آرکاگستر رسام جداسازی‌های مختلفی را پیشنهاد می‌کند و حتی برای سخت‌ترین حالت کاربردی جداسازی، راه حل مناسبی را ارائه می‌دهد.

کارکرد صفحات منعقد کننده در سیستم جداسازی دو فازی

صفحات منعقد کننده در قسمت مایع یک جداکننده و یا اسکرابرها، برای بهینه‌سازی جداسازی مایع از مایع به کار می‌روند. مهم‌ترین اصل صفحات موازی جداکننده اختلاف در دانسیته مخصوص دو مایع است. به‌عنوان‌مثال قطرات روغن به سمت سطح مشترک آب و نفت حرکت می‌کنند و قطرات آب ته‌نشین می‌شوند.

دستگاه تصفیه هوا