جدا کننده مایع دوفازی

تکنولوژی جدا کردن مایع از مایع می تواند محدوده گسترده ای از مشکلات جداسازی شامل مایعات غیر قابل حل شدن را پوشش دهد. ضمن جداسازی، چنانچه محلول جداشده دارای ارزش اقتصادی زیاد باشد، استفاده ازآن تقریبا امکان ناپذیر است. شرکت آرکاگستر جداسازی های مختلفی را پیشنهاد می کند و حتی برای سخت ترین حالت کاربردی جداسازی، راه حل مناسبی را ارائه می دهد.

کارکرد صفحات معقد کننده در سیستم جداسازی دو فازی

صفحات منعقد کننده در قسمت مایع یک جدا کننده و یا اسکرابرها، برای بهینه سازی جداسازی مایع از مایع به کار می روند. مهمترین اصل صفحات موازی جداکننده اختلاف در دانسیته مخصوص دو مایع است. به عنوان مثال قطرات روغن به سمت سطح مشترک آب و نفت حرکت می کنند و قطرات آب ته نشین می شوند.

دستگاه تصفیه هوا