حذف نیتروژن با استفاده از فرايند رآكتور ناپيوسته متوالی

حذف نیتروژن با استفاده از فرايند رآكتور ناپيوسته متوالی

(Sequencing Batch Reactor (SBR

شکل 1. شماتیکی از فرآیند رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

شکل 1. شماتیکی از فرآیند رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

در فرآيند SBR، تمام مراحل در يک تانک انجام می‌شود. كه اين مراحل شامل مرحله پركردن، مرحله آنوكسيك/بی‌هوازی، مرحله واكنش/هوازی، مرحله ته‌نشينی، مرحله تخليه، و در صورت نياز مرحله سكون می‌شود. فاضلاب پس از ورود به رآكتور، وارد مرحله آنوكسيک/بی‌هوازی می‌شود كه در اين مرحله فاضلاب ورودی با مايع موجود در تانک مخلوط می‌شود. اين اختلاط سبب مي‌شود كه تقريباً تمامی نيتراتی كه از مراحل ته‌نشينی و تخليه در مايع مخلوط باقی‌مانده است، حذف شود. در فرآيند SBR عمل دنيتريفيكاسيون در مرحله آنوكسيک/بی‌هوازی انجام می‌شود كه سبب حذف نيتروژن از فاضلاب می‌شود. همچنين در دو حالت ديگر نيز حذف نيتروژن از فاضلاب اتفاق می‌افتد كه عبارتند از:

   - در مرحله تخليه و ته نشينی بی‌هوازی   

   - در مرحله مخلوط شدن فاضلاب ورودی با مايع موجود در تانک كه به صورت بی‌هوازی انجام می‌شود.

   - در فرآيند SBR غلظت ازت نيتراته در پساب خروجی به ميزان كمتر از 5 میلی‌گرم در لیتر می‌رسد.

جدول 1. پارامترهای طراحی رآکتور ناپیوسته متوالی

نوع جریان جريان از نوع اختلاط کامل
زمان ماند جامدات روز 10-30
زمان ماند هیدرولیکی ساعت 20-30

 

شکل 2. طول دوره مراحل فرآیند رآکتور ناپیوسته متوالی

شکل 2. طول دوره مراحل فرآیند رآکتور ناپیوسته متوالی

از مزايای روش SBR می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - بهره‌برداری فرآيند آسان و انعطاف پذير است.

   - به دليل متعادل‌سازی جريان، جامدات مايع مخلوط به وسيله بارهای هيدروليكی ناگهانی خارج نمی‌شوند.

   - ته‌نشينی آرام باعث غلظت كم TSS پساب خروجی می‌شود.

   - دستيابی به نيتروژن كل 85 میلی‌گرم در لیتر

از معايب اين فرآیند می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

   - واحدهای اضافی به استثنای هوادهی برای اطمينان از بهره‌برداری مورد نياز است.

   - سيستم می‌تواند بدون زهكشی سيستم، نگهداری شود.

   - پيچيده بودن طراحی سيستم

   - وابسته بودن كيفيت پساب خروجی به قابليت اعتماد تأسيسات تخليه

   - نياز به متعادلسازی جريان خروجی منقطع قبل از فيلتراسيون و گند زدايی

اطلاعات بیشتر درباره SBR