سختی گیر در تصفیه آب

یکی از روش های تصفیه آب استفاده از رزین های تعویض یون می باشد. رزین در انواع و گریدهای مختلفی تولید می گردد و مورد استفاده صنایع گسترده ای می باشد، ولی به طور کلی رزین ها به ۴ گروه عمده تقسیم می گردند که در زیر به آنها اشاره می گردد:
– رزین کاتیونی قوی
– رزین آنیونی قوی
– رزین کاتیونی ضعیف
– رزین آنیونی ضعیف
با توجه به اینکه سختی آب به طور معمول مربوط به کاتیونهای دو ظرفیتی نظیر Mg2+ و Ca2+ می باشد لذا می توان از موارد بکارگیری رزین در صنعت تصفیه آب، به استفاده از این ماده در کاهش و حذف سختی آب اشاره کرد. رزین ها در مخازن FRP، یا کربن استیل با پوشش مناسب و یا استنلس استیل بارگزاری می گردد، داخل این ستون ها شن سیلیس و یا آنتراسیت به عنوان ساپورت در انتهای مخزن و رزین های کاتیونی قوی متناسب با طراحی انجام شده بر روی آن قرار خواهد گرفت.

تصفیه آب تصفیه آب