سيستم لجن فعال گردشی (CAAS)

در فرآیند CAAS از سه منطقه بافل گذاری شده با نسبت حجمی حدود 20:2:1 استفاده می شود و مایع مخلوط از منطقه 3 به 1 برگشت داده می شود . به دلیل استفاده از SRT طولانی ، نیتریفیكاسیون نیز اتفاق می افتد. احیاء نیترات علاوه بر دوره هوادهی در بهره برداری با غلظت DO كم به میزان خیلی زیاد در لایه لجن حین دوره ته نشینی و تخلیه اتفاق می افتد. همانند فرآیند ICEAS ، فاضلاب ورودی به صورت پیوسته وارد می شود ، در حالیكه پساب خروجی به صورت منقطع خارج می شود.