سيستم هوادهی گسترده با سيكل متناوب (ICEAS)

این فرآیند در استرالیا توسعه یافته است و نوع دیگری از فرآیند SBR می باشد و برای تصفیه فاضلاب هایی با دبی بیش از m³/day500000 مورد استفاده است. پساب ورودی از یک طرف وارد مخزن بافل دار می شود ( یک منطقه واکنش اولیه)، بطوری که جریان در حین دوره ته نشینی و تخلیه ، متلاطم نمی شود. جریان فاضلاب به صورت پیوسته از قسمت باز پایین بافل خارج و وارد منطقه اصلی واکنش می شود که حذف BOD5 و نیتریفیکاسیون اتفاق می افتد. بعد از هوادهی و ته نشینی ، به صورت اتوماتیک، مایع جدا شده توسط مکانیسم تخلیه کنترل شده زمانی حذف می شود. دفع لجن نیز در این فاز انجام می گیرد.