سیستم کاتالیزوری کاهنده NOX

سیستم کاتالیست گزینش گر کاهنده (SCR) برای دنیتریفیکاسیون گاز دودکش، شامل روند کاهش NOX بر روی بستر کاتالیزوری با استفاده از موادی مانند امونیوم و اوره می باشد. دمای مناسب مورد نیاز از طریق تبادل گرمایی گاز- گاز و یک منبع حرارتی خارجی کنترل می شود. گاز دودکش با عبور از یک بستر کاتالیزوری، NOX به نیتروژن و آب کاهش می یابد. راکتور SCR ممکن است مجهز به یک لایه اضافی برای اکسیداسیون ترکیبات آلی سمی باشد.

سیستم کاتالیزوری کاهنده NOX از مولفه های اصلی زیر تشکیل می شود:

کاتالیست SCR, DeNOx

سیستم تزریق و ذخیره مواد

شبکه تزریق امونیا

تبادل کننده حرارتی

کنترل سیستم محلی

تحلیل گر NOx

تصفیه هوا سیستم تصفیه هوا