فایبر ویند پلنت

نوع فایبر ویند حذف کننده غبار و بخارات آب و روغن شرکت ارکاگستر به طور ویژه برای حذف ذرات مایع زیر میکرون و ذرات جامد قابل حل در جریان گاز و یا هوا ساخته شده است. انها بسیار شبیه مش پد ها هستند با این تفاوت که تارها در این سیستم بسیار نازک و درهم تنیده است.

در یک وایبر ویند پلنت گاز خام با غبار و ذرات روغن باردار میشود و ابتدا وارد یک پیش فیلتر می شود جایی که قطرات مایع بزرگتر و مواد جامد حذف شده اند. جریان هوا از تبادلگر حرارتی عبور میکند و حرارت پایین می اید تا به نقطه اشباع برسد. در طول فرایند خنک سازی، ذرات زیر میکرون توسط متراکم سازی ایجاد می گردند.جریان هوا روی یک فیلتر که با فایبر ویند نوع BM( حرکت براونی) جداکننده تجهیز شده است، قرار میگیرد.

تصفیه هوا تصفیه هوا