فرآيند لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا

در اين فرآيند، يك راكتور سرپوشيده سه يا چهار مرحله ای با استفاده از اكسيژن با خلوص بالا استفاده می شود. بطوريكه فشار جزئی اكسيژن در طول تانک ممكن است از 40-60 درصد در مرحله اول تا 20 درصد در مرحله آخر باشد. در فشار جزئي زياد اكسيژن ، سرعت حجمی انتقال بيشتر اكسيژن امكان پذير است، بطوريكه سيستم های اكسيژن خالص نسبت به فرآيندهاي متداول می توانند غلظت MLSS بيشتری داشته باشند و در زمان ماند هيدروليكی كوتاهتر و بارگذاری حجمی آلي بيشتر بهره برداری شوند . در اين فرآيند، مقدار اكسيژن اضافه شده ، 2-3 برابر بيشتر از سيستم هاي هوادهی متداول است. براي فراهم كردن اكسيژن خالص در فرايند، به تجهيزات توليد اكسيژن در محل نياز مي باشد كه اين امر ، باعث بهره برداري پيچيده نسبت به ساير فرايندهاي لجن فعال مي شود. به دليل تجمع دی اكسيد كربن در گاز و كم كردن PH مايع مخلوط ( كمتر از 6.5) ، امكان انجام نيتريفيكاسيون در فرآيند اكسيژن با خلوص بالا ، محدود مي شود. از مزاياي مهم اين فرايند می توان به نياز به زمين كم، توانايی دريافت بار آلي بيشتر ، بهتر بودن تغليظ و ته نشينی لجن، كمتر بودن توليد لجن به ازای واحد BOD5 حذف شده و ... اشاره كرد.

در فرآيند لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا راكتور از نوع جريان پيستونی استفاده می شود. زمان ماند جامدات 4-1 روز می باشد.نسبت F/M در اين فرآيند بين kgBOD5/kg MLVSS.d)) 1-0.5 می باشد. بارگذاري حجمي اين روش نيز مقادير kg BOD5/ m³.d) )3.2-1.3 بوده و غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع هم mg/l) )5000-2000 می باشد.

زمان ماند هيدروليكی در فرآيند لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا بين3-1 ساعت متغير است. و در اين روش درصد بازگشت لجن بين 25 تا 75 درصد مي باشد.

پكيج تصفيه فاضلاب لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا ی شركت آركا گستر دارای مزاياي زير می باشد:

نياز به حجم نسبتاً كوچک تانك هوادهی

انتشار كمتر گازهای خروجی و VOC

معمولاً با لجن ته نشيني خوب توليد مي شود.

بهره برداري و كنترل DO نسبتاً ساده است.

مناسب براي انواع مختلف فاضلاب

معايب روش لجن فعال اكسيژن با خلوص بالا به شرح زير مي باشد:

توانايي نيتريفيكاسيون محدود

نصب، بهره برداري، و نگهداري خيلي پيچيده تجهيزات

تشكيل كف نوكارديايي

جريان های ناگهانی حداكثر باعث شسته شدن و خارج شدن MLSS مي گردند و بنابراين باعث مختل شدن بهره برداری می شوند.