فرآيند های رشد چسبيده با بستر ثابت داخلی

فرآیند Bio-2-Sludge

یک دسته پکینگ PVC با مساحت سطحی 165-90 m²/m³ و حداقل اندازه روزنه 20*20 میلیمتر برای جلوگیری از گرفتگی در امتداد دیواره های تانک قرار داده می شود. در این فرآیند ، سیستم دیفیوزری هوا برای ایجاد جریان چرخشی فاضلاب از میان پکینگ در نظر گرفته می شود.

فرآیند Ringlace

پکینگهای مورد استفاده در فرآیند Ringlace به شکل حلقوی، از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) می باشد که قطر آن حدود 5 میلی متر است . این پکینگ های ثابت تقریباً 25 تا 35 درصد حجم حوض هوادهی را اشغال می کنند که به صورت واحدهایی با لایه های مجزا و 40-100 میلیمتر فاصله از کنار دیواره می باشند. محل قرارگیری پکینگ در تانک هوادهی مهم می باشد. برای فراهم کردن تماس مؤثر فاضلاب با باکتری های رشد چسبیده ، پکینگ ثابت باید در طول یک سمت حوض هوادهی همراه با تجهیزات هوادهی قرار داده شود که یک مدل حرکت چرخشی را برای جریان عبوری از پکینگ فراهم می کند. محل قرار گیری پکینگ ثابت در امتداد طول تانک برای فرآیندهای نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون نیز اهمیت دارد.

فرآیند SRBC

در این فرآیند، دیسک های بیولوژیکی دوار مستغرق در حوض هوادهی لجن فعال نصب می شوند ، به طوریکه این دیسکها ، تقریباً ، در 85 درصد حالت استغراق قرار می گیرند. معمولاً واحدهای SRBC دارای قطر 5.5 متر با مساحت سطح 28800 می باشند. حرکت چرخشی دیسک ها یا با نیروی هوادهی و یا ممکن است به صورت مکانیکی انجام گیرد. بهره برداری مستغرق، مقدار بار را بر روی شافت پکینگ کاهش می دهد.