فرايندهای حذف بيولوژيكی نيتروژن

فرایندهای حذف بيولوژيكی نيتروژن 

در سال‌های اخیر توجه به حفاظت از محیط زیست به ویژه جمع آوری و تصفیه صحیح فاضلاب با نگرش جدید مورد توجه قرار گرفته و همزمان با حذف مواد آلی، حذف نیتروژن و فسفر نیز از اهميت بيشتری برخوردار گرديد. با پیشرفت صنعت تصفیه فاضلاب در جهان روش‌های قدیمی توسعه یافته و روش‌های جدیدی ابداع شده‌اند. در حال حاضر چند نوع فرایند تصفیه فاضلاب با حذف همزمان مواد آلی، نیترات و فسفات (BNR) موجود می باشد. در طراحي این سیستم ها تصفیه و حذف مواد آلی و پيرو آن كاهش بارآلودگي ارتقا يافته و علاوه بر آن حذف نیترات، حذف فسفات و در برخی از اين روشها حذف هر دو اين پارامترها همزمان انجام مي پذيرد. فرایند مورد نظر، بسته به کیفیت مورد نظر پساب خروجی، تجربه بهره بردار،کمیت وکیفیت فاضلاب ورودی انتخاب می شود. روشهای مختلف فرآیندهای BNR بر اساس توالی سیستم های بی هوازی، انوکسیک و هوازی و زمان ماند طراحی می شوند. از فرآیندهای معمول روش BNR و فرآیندهای حذف بیولوژیکی نیتروژن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرایند Bardenpho

فرایند Bio denitro

فرایند Ludzack Ettinger

فرایند MLE

فرایند Nitrox

فرایند Orbal

فرایند Sharon

فرایند تغذيه مرحله ای

فرایند دو مرحله ای (دو لجنی) با منبع كربن خارجی

فرایند راكتور ناپيوسته متوالی (SBR)

فرایند لجن منفرد

فرایند نهر اكسيداسيون