روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب   

پکیج تصفیه فاضلاببه طور طبیعی در اثر فعالیت میکروارگانیسمها، مواد آلی به کربن، دی اکسیدکربن، آب و بخش اندکی از آن ب ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود:

تصفیه هوازی:

- این تصفیه در حضور اکسیژن انجام میشود

- سیستم پخش ارگانیسمها در پساب و سپس تصفیه آنها نمونه ای از روش لجن فعال شده میباشد و سایر روشها نیز عبارت است از: روش حوضچه اکسایش از نوع هوادهی و دیگری روش حوضچه اکسایش بیولوژیکی است.

- سیستم تثبیت ارگانیسمها در ماده : این سیستم دارای پوسته ی نازکی از میکروارگانیسم ها است که به ماده جامد چسبیده اند و با برخوردشان ب پساب، تصفیه آب انجام میشود. این روش را روش پوسته نازک حیاتی نیز مینامند. در این سیستم از روشهای هوادهی تماسی، صافی قطره ای، دیسک چرخان، آبیاری زمین، صافی شنی متناوب نیز استفاده میشود.

میکروارگانیسمهای تصفیه کننده پساب در حالت کلی به دو شکل می توانند وجود داشته باشند:

- مواد معلق پاشیده شده به شکل لخته در آب که ب روش لجن فعال شده نیز نامیده میشود.

- به صورت مواد ته نشین شده بر روی مواد جامد شناور موجود درآب که به روش پوسته نیز نامیده میشود.

تصفیه بی هوازی:

این تصفیه در مکان های عاری از اکسیژن انجام میشود و تفاوت چندانی هم با تصفیه هوازی ندارد بارزترین نمونه های تصفیه بی هوازی دو روش گرم و سرد است. روش کار به این صورت است که در مرحله اول، مقدار ماده آلی در این سیستم کاهش پیداکند و بعد عمل تصفیه به روش بی هوازی انجام گیرد.علاوه بر این از این سیستم ب عنوان روش تصفیه لجن اضافی تولید شده در فرآیند لجن فعال نیز استفاده میگردد. در حالت کلی این روش بدون ذخیره هوا انجام میشود. روش تصفیه بیولوژیکی منحصرا در تصفیه فاضلاب شهری مورد استفاده قرا میگرد. در روش بیولوژیکی شرایط زیست محیطی ک باعث توسعه توانایی میکروارگانیسمها میشود باید ثابت نگه داشته شود. و اساسی ترین شرایط زیست محیطی دما، فضای مناسب، و پی اچ میباشد.

انواع مختلفی از میکروارگانیسمها در تصفیه پساب شرکت می کنند. که مهمترین گروه میکروارگانیسم ک نقش اصلی را در تصفیه پساب دارد باکتری، پروتوزوآ، جلبک و... است. اگر چه تصفیه بیولوژیکی روشهای مختلفی دارد اما این اصل که برای به دست آوردن نرخ ثابت جداسازی، مقدار ارگانیسمها و مقدار بار آلودگی همیشه باید در حضور اکسیژن انجام گیرد

مقالات مرتبط
 • مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی

  در نیمه دوم قرن بیستم توجه به آب شرب به یک امر مهم تبدیل شده است بنابراین با بازیافت آب آلوده و استفاده مجدد از پساب های خانگی،کمتر آلوده شده ، می توان در کاهش مصرف آب ...

 • مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:

  از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت ...

 • تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

  فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها...

 • گیاه پالایی و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  وتلند هایکی ازمناسب ترین تکنولوژی هادرزمینه تصفیه فاضلاب هاهستند.بطورکلی تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان به دوروش طبیعی ومصنوعی...

 • برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان ...

 • تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

  فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • پکیچ تصفیه فاضلاب و انواع روش های آن

  در چن قرن اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی دستگاه ها و واحدهای پیش ساخته شده ای ، برای تصفیه فاضلاب واحد صنعتی و اجتماعات کوچک انسانی تولید شده که به پکیچ تصفیه فاضلاب مش