تفاوت فاضلاب ها و پساب ها   

فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.

در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد:تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

 • هوادهی طبیعی (برکه های تثبیت)
 • وارد نمودن آب به هوا (ایجاد تلاطم با کمک هوادهی سطحی)
 • وارد نمودن هوا به آب (با استفاده از هواپخشان)

 

شاخص های آلودگی آب و فاضلاب عبارتند از:

 1. اکسیژن مورد نیازشیمیایی1 (COD)
 2. اکسیژن خواهی بیولوژیک2(BOD)
 3. کل مواد معلق3(TSS)
 4. کل کربن آلی4(TOC)
 5. اکسیژن محلول5(DO)
 6. سایر روش ها

 

تعریفCOD

میزان اکسیژن مورد نیاز جهت معدنی شدن کلیه مواد آلی موجود در فاضلاب که با یک دیکرومات پتاسیم در محیط اسیدی در حضور سولفات نقره ، تمام موادآلی موجود به CO2 اکسید شوند و مقدار آن برحسب میلی گرم در لیتر اکسیژن بیان می شود.

تعریف BOD

مقدار اکسیژنمود نیاز که باید به فاضلاب داده شود تا باکتریهای هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نمایند همچنین جز شاخص استاندارد جهانی می باشد و اندازه گیری آن به دما و زمان وابسته است این شاخص با کمک دستگاه اتکوبارتور اندازه گیری می شود.

تعریف TSS

ذرات جامد معلق میتوانند شامل گل و لای ، شن ، جلبک ، ، خاک ، سنگ ریز باشد. آب را از یک فیلتر ریز عبور می دهیم. مواد جامد محلول و مواد کلوییدی از فیلتر عبور میکنند و ذرات جامدی که روی فیلتر باقی میمانند ، همان مواد جامد معلق آب نظر است.

تعریف TOC

مقدار CO2حاصل از مواد آلی ضمن اتمیزه کردن فاضلاب در درون یک کوره احتراق ایجاد شده و بر حسب کربن باقیمانده بیان می شود.

تعریف DO

میزان اکسیژن حل شده در آب است .گاز اکسیژن محلول در آب دارای اهمیت زیادی برای موجودات ابزی می باشد.. مقدار اکسیژن حل شده در فاضلاب شهری بیانگر قدرت تصفیه خود بخودی و طبیعی آن می باشد.

 

1- Chemical Oxygen Demand
2- Biological Oxygen Demand
3- Total suspended solids
4- Total Organic Carbon
5- Oxygen Demand

مقالات مرتبط
 • مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی

  در نیمه دوم قرن بیستم توجه به آب شرب به یک امر مهم تبدیل شده است بنابراین با بازیافت آب آلوده و استفاده مجدد از پساب های خانگی،کمتر آلوده شده ، می توان در کاهش مصرف آب ...

 • مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:

  از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت ...

 • تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

  فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها...

 • گیاه پالایی و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  وتلند هایکی ازمناسب ترین تکنولوژی هادرزمینه تصفیه فاضلاب هاهستند.بطورکلی تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان به دوروش طبیعی ومصنوعی...

 • برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان ...

 • تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

  فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • پکیچ تصفیه فاضلاب و انواع روش های آن

  در چن قرن اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی دستگاه ها و واحدهای پیش ساخته شده ای ، برای تصفیه فاضلاب واحد صنعتی و اجتماعات کوچک انسانی تولید شده که به پکیچ تصفیه فاضلاب مش