مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:   

- تانک های ته نشینی

- سیستم های شناور سازی

- صافی ها

ویزگی های تانک های ته نشینی

از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت تشکیل شده است که عبارتند از محل ورودی ، منطقه ی ته نشینی ، منطقه اجتماع لجن و مرحله آخر خروجی می باشد.

- استخرهای ته نشینی به شکل دایره ای

سطح استوانه ی درونی معمولا 5 % از سطح کل می باشد و قطر استوانه 10 تا 20% استخر اصلی می باشد. فاضلاب موجود از استوانه های میانی وارد استخر می شود.

- استخر ته نشینی مستطیلی شکل

این روش نسبت به روش های دیگر متداول بوده و دیوار ارام کننده می تواند تا کف تانک ادامه یافته و فاضلاب موجود می تواند از سوراخ های متعدد وارد مخزن شود.

سیستم شناور سازی

برای جداسازی ذرات معلق موجوددر فاضلاب هابخصوص فاضلاب شهری که دارای مواد معلق با وزن سبکترهستند از بالا آوردن و شناور سازی در فاضلاب استفاده می شود رابطه این روش شبیه به رابطه ته نشینی می باشد مواد موجود دراین فاضلاب عبارتند از ذرات نفتی و گیاهی و روغن نباتی و ...

این روش در واحدهای تغلیظ لجن نیز کاربرد دارد.

صافی ها

این روش تصفیه فاضلاب شامل صافی هایی است که مواد معلق رادر خود نگه داشته و مایعات را از خود عبور می دهد. دو روش مهم صافی شامل صافی با ماسه و آشغال گیری می باشد.