مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی   

در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب هاي سطحی و زیر زمینی، زمینه شیوع بیماري هاي مختلف فراهم خواهد شد و هزینه هاي سنگینی بر مردم تحمیل خواهد کرد.

مقدار فاضلابی که توسط بیمارستان ها تولید می شود در جوامع و اجتماعات مختلف متفاوت می باشد. فاضلاب های بیمارستانی از لحاظ کیفی شبیه به فاضلاب شهری می باشد .فاضلاب بیمارستانی دارای مواد سمی و عفونی، عوامل میکروبی ، زائدات دارویی ، مواد شیمیایی و ایزوتوپ های رادیو اکتیو بوده که خطراتی را در پی دارد. علاوه بر ترکیبات شیمیایی مقاوم و سخت تجزیه پذیر، انواعی از عوامل میکروبی بیماری زای مقاوم شده به آنتی بیوتیک ها نیز از طریق سیستم های متداول تصفیه فاضلاب به داخل اکوسیستم های آبی و سایر منابع طبیعی پذیرنده آلودگی وارد شده و می توانند برخی ازبیماری های حاد و خطرناک را به انسان سرایت کند. درحال حاضر،کاربرد سیستم های تصفیه فاضلاب تلفیقی به صورت فرآیندهای رشد چسبیده و معلق برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی مناسب تر است.

ازجمله روش هایی که زائدات بیمارستانی را جمع آوری می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد:مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

- داشتن تصفیه خانه اختصاصی برا تصفیه فاضلاب بیمارستانی

- از طریق سوزاندن زائدات

- متصل بودن به شبکه جمع آوری و تصفیه خانه شهری

- قرار دادن زائدات بیمارستانی در ظرف های تثبیت

اغلب تصفیه خانه هاي فاضلاب بیمارستانی به رغم اهداف تعیین شده اولیه ، با توجه به راهبري نامناسب وطراحی اشتباه از کارایی مناسب برخوردار نیستند. با توجه به خطرات ناشی از عدم تصفیه اولیه فاضلاب هاي بیمارستانی و سپس دفع صحیح آنها جهت جلوگیري ازآلودگی محیط زیست و حفظ سلامت افراد جامعه ،شناخت کیفیت فاضلاب تولیدي بیمارستان ها ضروري میباشد. در صورتی که فاضلاب بیمارستانی بدون آگاهی از مشخصات آن و یا با انجام تصفیه ناقص، وارد شبکه جمع آوري فاضلاب و در نهایت وارد تصفیه خانه فاضلاب شهري کرد، باعث ایجاد مشکلات متعددي از جمله بهم خوردن تعادل سیستم بیولوژیکی براي تصفیه خانه فاضلاب شهري خواهدشد.