مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB   

- پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.

- ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ها از راکتور جدا می کند.

- مختلط شدن محتویات راکتور از طریق بیو گاز های حاصل از تصفیه بی هوازی که منجر به تماس لجن و فاضلاب می شود.

راکتور UASB یک مخزن پر از توده های زیستی و فاضلاب می باشد که دارای قدرت ته نشینی بالایی می باشد و این قدرت بالای ته نشینی حاصل خاصیت گرانولی توده های زیستی می باشد در هر واحد UASBکنترل کننده پی اچ ، کنترل سطح ، کنترل درجه و ... در نظر گرفته می شود. این پکیچ فاضلاب مواد آلی با بارگذاری زیاد را به راحتی با راندمان بالایی تصفیه می کند .

سیستم UASB به چه صورتی طراحی می شود؟

سیستم UASB دارای 5 مرحله می باشد که بطور مختصر در زیر به آن اشاره می کنیم:

حجم راکتور: عواملی که در حجم راکتور مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از : سرعت ظاهري و حجم موثر تصفيه(جرم سلولی و حجم اشغالی لجن) ، بار گذاری آلی

بار حجمی آلی : در جايي كه حذف CODكمتر از 90درصد اسـت وغلظت TSS خروجي بيشتري قابل قبول مي باشد، سرعتهاي جريان رو به بالاي بيشتري را مي تـوان استفاده كرد كه با شستشوي ساير جامدات به بيرون، لجن گرانوله متراكم تـري تـشكيل خواهـد شـد. بنابراين بارگذاري حجمي بيشتري براي اين شرايط در نظر گرفته شده است.

ترکیب و محتوای جامد فاضلاب : برخی مواد موجود در فاضلاب منجر به کف بستن یا منجر به ایجاد کف شدید می شود. از جمله مواردی چون چربی و پروتئین که مشکلاتی را در حین تصفیه بوجود می آورد.

توزیع جریان ورودی : نحوه خروج پساب ، جداسازی گاز و مشخصات فیزیکی نیاز به توجه بیشتری دارد جداساز گازها در این راکتور منحصر به فرد می باشد

سرعت جریان روبه بالا: که یکی از مهمترین مولفه های طراحی می باشد. سرعت جریان رو به بالا با مقدار جریان تقسیم بر سطح عرضی راکتور محاسبه می شود. V=Q/A