تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی 

توليد فاضلابهای صنعتی با تركيبات متنوع شناخته و ناشناخته يكی از چالشهای بزرگ زيست محيطی جوامع بشری است كه سلامت جامعه را تهديد می كند. لذا شناخت دقيق آلاينده های صنايع مختلف و فرآيندهای تصفيه و اصول بهره برداری از آنها امری مهم و شايان توجه است. از طرفی روند رو به افزايش مصرف آب در جوامع بشری و كم آبي پهنه وسيعی از خشكی های كره زمين سبب شده است تا موضوع حفاظت از آب از يك دانش تخصصی محض فراتر رفته و گستره مرزهای حقوقی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی را در نوردد و به يكی از چالشهای مهم فرا روی بشر در قرن بيست و يكم تبديل شود. كشور ما جزء مناطق كم آب دنياست و ميزان بارندگی سالانه حدود يك چهارم معيار جهانی (970 ميلی متر در سال) است. از اين رو بروز كم آبی و خشكسالی شديداً مشهود است. بنابراين اگر دفع پساب حاصل از تصفيه فاضلاب صنعتی به روش صحيح و اصولی انجام گيرد، علاوه بر پيشگيری از آلودگی های زيست محيطی و كاهش بيماريها، يك منبع ارزشمند آب محسوب می شود كه می توان آن را جهت مصارف مختلف استفاده نمود.

در شرکت آرکاگستر رسام تصفيه فاضلاب صنعتی كه تصفيه مهمترين صنايع موجود در كشور از جمله صنايع لبنی، نساجی، سيب زمينی، كشتارگاه و فرآوری گوشت، صنعت غذاهای دريايی، كاغذ و چوب، فلزات و صنايع انفجاری است توسط کارشناسان مورد بررسی قرار داده گرفته است و فرایند های مرتبط با هر کدام از صنایع مذکور توسط این شرکت اجرا می گردد.