محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

اگر اندازه فاضلاب جمع‌آوری‌شده در سپتیک تانک در شبانه‌روز بیش از ظرفیت مخزن موجود باشد فاضلاب ممکن است به لوله‌های فاضلاب بازگردد. بنابراین محاسبه درست و صحیح ظرفیت حجمی سپتیک تانک ضروری است. معمولاً حجم موردنیاز سپتیک تانک‌ها بر اساس تعداد اتاق ساختمان، ساکنان آن، حمام و دیگر امکانات تعیین می‌گردد. معمولاً از سپتیک تانک‌ها برای فاضلاب‌های بهداشتی استفاده می‌شود. بنابراین در اینجا روش محاسبه ظرفیت سپتیک تانک برای فاضلاب‌های بهداشتی آمده است.

براساس استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می‌توان به یکی از روش‌های زیر محاسبه نمود:

1. محاسبه ظرفیت سپتیک تانک براساس حجم فاضلاب تولیدی

در محاسبه ظرفیت سپتیک تانک محاسبه تعداد ساکنینی که به‌طور مداوم از سپتیک تانک استفاده می‌کنند، برای محاسبه حجم سپتیک تانک لازم است و اطلاع از مقدار فاضلاب جمع‌آوری‌شده در شبانه‌روز در ساختمان ضروری است. برای مثال، اگر شما یک‌خانه دوخوابه داشته باشید، غالباً شهرداری‌ها فرض می‌کنند که در این خانه به‌طور تقریبی 4 نفر سکونت خواهند داشت و برای یک‌خانه سه‌خوابه تقریب 6 نفر در نظر گرفته می‌شود. حجم سپتیک تانک پلی‌اتیلن برحسب مقدار فاضلاب تخلیه‌شده در آن متفاوت و به شرح زیر است:

1. اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز تا ۲ متر مکعب باشد، حجم تانک ۳ متر مکعب منظور می‌شود.

2. اگر حجم فاضلاب ۲ تا ۶ متر مکعب باشد، حجم تانک ۱٫۵ برابر حجم فاضلاب محاسبه می‌گردد.

3. اگر حجم فاضلاب ۶ تا ۶۰متر مکعب باشد، حداقل حجم تانک مطابق فرمول زیر در کتاب مهندسی فاضلاب Metcalf and Eddy معرفی شده است به دست می‌آید:

V=4500+0.78*Q

Q: معادل مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز و

V: معادل است با حداقل حجم سپتیک تانک است

طبق فرمول، حجم سپتیک تانک برابر است با تعداد واحدهای مسکونی مجتمع ضربدر میانگین تعداد خانوار، ضربدر سرانه مصرف آب هر نفر در خانوار ضربدر 78% بعلاوه عدد ثابت 4500.
در فرمول فوق دو عامل بسیار مهم هستند اول اینکه حداقل ظرفیت سپتیک تانک معادل 4500 لیتر موردمحاسبه قرارگرفته است. این عدد یعنی 4500 لیتر ازنظر Metcalf and Eddy حداقل ظرفیتی است که سپتیک تانک نیاز دارد تا درون سپتیک تانک، اصل اول تصفیه فاضلاب یعنی آرامش برقرار گردد در غیر این صورت بر هم خوردن لایه‌های تشکیل‌شده از فاضلاب جامد باعث رشد ناقص باکتری بی‌هوازی گردیده و فاضلاب جامد به فاضلاب مایع تبدیل نخواهد شد.
عامل دوم ضریب 78 درصد موجود در فرمول است. این عدد در حقیقت بیانگر آن است که 22 درصد از آب مصرفی به ازای هر نفر تبدیل به مصارفی می‌گردد که به فاضلاب سرریز نمی‌گردد. لذا تنها برای 78 درصد از آب مصرفی به ازای هر نفر ظرفیت سپتیک تانک مدنظر قرار می‌گیرد.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

شمارش تعداد حمام‌ها که قرار است سپتیک تانک سرویس‌دهی کند. افزایش تعداد حمام‌ها و دیگر امکاناتی که قرار است سپتیک تانک سرویس‌دهی کند و حدود توسعه آن در آینده برای محاسبه ظرفیت و حجم سپتیک تانک از ملزومات برآورد ظرفیت سپتیک تانک است تا در آینده نیاز به تعویض سپتیک تانک احساس نشود.
در برخی کاربردها مانند ماشین ظرف‌شویی یا شستشوی لباس و از این قبیل نیز آب مصرف‌شده به سپتیک تانک تخلیه می‌شود.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

قوانین اندازه‌گیری با توجه به موقعیتی که سپتیک تانک استفاده می‌شود تا حدودی متفاوت است. در شرکت آرکاگستر رسام، کارشناسان محاسبات لازم را به‌ منظور تخمین حجم سپتیک تانک مورد نیاز شما را انجام می‌دهند.

2. محاسبه ظرفیت سپتیک تانک براساس تعداد نفرات

معمولاً از سپتیک تانک‌ها برای فاضلاب‌های بهداشتی استفاده می‌شود. بنابراین در اینجا روش محاسبه حجم سپتیک تانک برای فاضلاب‌های بهداشتی آمده است. براساس استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می‌توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

V=2000+P*C

در این رابطه:
P: تعداد نفرات تحت پوشش برحسب نفر
C: سرانه تولید فاضلاب در هر شبانه‌روز برحسب لیتر به ازای هر نفر و
V: حداقل حجم سپتیک تانک به ازای هر نفر است.
بنابراین جهت تعیین ظرفیت سپتیک تانک موردنیاز در ابتدا باید حجم فاضلاب تولیدی روزانه را محاسبه نمود. حجم فاضلاب بهداشتی معمولاً به تعداد افراد تحت پوشش بستگی مستقیم دارد. در جدول 1. سرانه تولید فاضلاب به ازای هر نفر در شرایط مختلف آمده است.

جدول 1. سرانه تولید فاضلاب در ایران

محل واحد محدوده (L/day) مقدار معمول (L/day)
واحدهای مسکونی شهری نفر 80-150 120
ویلاهای تفریحی نفر 120-200 150
ساختمان‌های اداری نفر پرسنل 8 ساعته 30-60 50
نفر پرسنل 24 ساعته 70-100 90
کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی نفر کارگر 8 ساعته 30-60 50
نفر کارگر 24 ساعته 90-120 110
کارگاه‌های ساختمانی نفر پرسنل 8 ساعته 40-80 60
نفر پرسنل 24 ساعته 80-120 100
سرویس بهداشتی عمومی نفر (بدون فلاش تانک) 5-12 7
نفر (با فلاش تانک)    12-20 15

 

بنابراین برای محاسبه حجم فاضلاب تولیدی روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آن‌ها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب تولیدی روزانه خواهد بود.
برای درک بهتر مطلب، در این قسمت
مثال‌هایی از محاسبه ظرفیت سپتیک تانک ارائه ‌شده است.