کاربرد فاضلاب در کشاورزی   

فاضلاب ها اغلب بخاطر ناپاک بودن و بوی ناخوشایند که دارد به گنداب یا پساب نیز شهرت دارد. هرچقدر میزان مواد آلاینده در فاضلاب بیشتر باشد شدت آلودگی بیشتر می باشد. از فاضلاب تصفیه شده می توان در مصارف صنعتی ، مصارف تفریحی ، مصارف شهری، مصارف کشاورزی ، تامین آب شرب حیوانات و ... استفاده کرد. فاضلاب ها دارای دو منشا می باشند:

فاضلاب خام: که که مراحل تصفیه برروی ان انجام نگرفته است.

فاضلاب تصفیه شده: تامین شده از منبع های مختلف می باشد که مراحل تصفیه بر روی آن انجام می گیرد.

استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی

با توجه به افزایش جمعیت و کاهش آب و رقابتی بین بخش کشاورزی و شهری، نیاز به استفاده از فاضلاب تصفیه شده بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. از سال 1928 در امریکا استفاده ازفاضلاب تصفیه شده براي آبیاري و مصارف صنعتی آغاز شده است . دو هدف اصلی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده الف) تامین آب بیشتر ب) حفاظت محیط زیست از آلودگی و همچنین یکی از راه های رفع مشکل تامین آب و یکی از منابع براي آبیاري درمصارف کشاورزي می باشد. در برنامه ریزي هاي در رابطه با استفاده مجدد ازفاضلاب تصفیه شده نوع مصرف، ، کیفیت آب تولیده شده وروش توزیع و مصرف آن می باشد. در نتیجه فاضلاب هاي تصفیه شده یکی ازمنابع غیر متعارف تامین آب بوده و حتی در شرایط خشکسالی نیز یکی از منابع آبی قابل اطمینان می باشد بنابراین توصیه می شود سرمایه گذاري و برنامه ریزي لازم توسط نهاد هاي متولی کشاورزي و تامین آب در ایران در زمینه روش هاي تصفیه آب از فاضلابها انجام گیرد.

فاضلاب پس طی کردن مراحل تصفیه معمولا به 3 روش در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که در زیر به ان اشاره می شود:

الف) آبیاری کردن محصولات غذایی چون سبزیجات، فاضلاب تصفیه شده بخاطر غنی بودن نیتروژن ، پتاسیم و فسفر نیازی به کود شیمیایی نمی باشد.

ب) آبیاری مراتع، محصولات علوفه ای و نهالستان که محصولات غیر غذایی می باشد.

ج) آبیاری کردن صنایع غذایی که قبل از استفاده مراحلی را طی می کنند.