• تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرايند دو مرحله ای

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  در اين فرايند از يك تانك هوازي و يك تانك انوكسيك نهايي براي تصفيه فاضلاب استفاده مي شود كه به اين فاضلاب قبل از ورود به تانك انوكسيك ، يك منبع كربن خارجي كه معمولاً متانول مي باشد ، افزوده مي شود . كه متانول در واقع نقش سوبسترا را در محلول بازي مي كند.

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشIFAS

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  این فرایند يكی از جديدترين روش های بيولوژيكی تصفيه فاضلاب بهداشتی به شمار می رود.اين روش از تركيب دو روش لجن فعال و MBBR ايجاد شده و در فرايند تصفيه از هر دو روش استفاده می كند. اين روش شامل ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روش PhoStrip

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  اين فراينددر اصل يك فرايند بيهوازی/هوازی است. شرايط بی هوازی با نگهداری طولانی لجن فعال برگشتی (RAS) در تغليظ كننده ثقلی انجام می گيرد كه زمان ماند آن معمولا حدود 8 الی 12 ساعت می باشد. برای حذف فسفر ...

 • تصفیه فاضلاب به روش راكتور ناپيوسته متوالی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  تصفيه فاضلاب به روش راكتور متوالی منقطع يك سيستم لجن فعال است كه همه عمليات متعادلسازی، تصفيه بيولوژيكی و زلال سازی ثانويه را در يك حوضچه به صورت متوالی انجام می دهد. معمولا فاضلاب قبل از ورود به مخزن از يك آشغالگير عبور ميكند.

 • بركه تثبيت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  بركه های تثبيت فاضلاب، استخرهايی هستند كه در آن فاضلاب طی زمان ماند هيدروليكی لازم، تحت تاثير ميكروارگانيسم ها و واكنش های طبيعی، فرايند تصفيه را می گذراند.در اين بركه ها دو عمل ته نشينی و تثبيت همزمان به انجام می رسد.

 • راكتور تماس بی هوازی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  در اين فرايند ابتدا فاضلاب وارد يك واحد بی هوازی شده كه دارای اختلاط مكانيكی با ميكسر می باشد. همچنين سيستم دارای يك تانك ته نشينی است كه لجن را به واحد بی هوازی برگشت می دهد. در مرحله جداسازی به منظور حداقل كردن جامدات شناور از يك حذف كننده ...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با اختلاط كامل

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  مزيت فرايند CMAS اين است كه بارهاي آلی ناگهانی كه در تصفيه فاضلاب های صنعتی اتفاق مي افتد را ترقيق كرده و مانع وارد آمدن شوك به باكتری ها می گردد. فرايند CMAS از نظر بهره برداری نسبتا ساده است ، اما غلظت كم ...

 • تصفيه فاضلاب به روش بی هوازی دارای بستر لجن و جريان رو به بالا

  تصفیه فاضلاب
  اين راكتور براي اولين بار در سال 1971 در دانشكده كشاورزي واخنينگن هلند ساخته شده و در سال 1980 توسط دانشمندي به نام Lettinga معرفي شد. اين فرايند ...

 • فرايند AGAR در تصفیه فاضلاب بهداشتی

  فرايند AGAR
  اين فرايند درواقع همان فرايند MBBR مي باشد، با اين تفاوت كه در داخل رأكتور پارتيشن بندي صورت مي گيرد. كاربرد اين رأكتورها بيشتر در ارتقاي فرايند هاي لجن فعال تصفيه خانه هاي موجود است كه با مشكل كمبود زمين مواجه بوده و ديگر امكان ساخت سازه جديد در تصفيه خانه نمي باشد.مطالعات پايلوتي انجام شده نشان ...

 • تصفيه آب صنعتی و آشاميدنی

  تصفیه آب آشامیدنی
  آب تنها منبعي است که جايگزيني براي آن فعلا وجود ندارد و به همين دليل امروزه تاکيد بر صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع آبي می باشد.امروزه تصفيه آب چه به عنوان آب آشاميدني و چه براي استفاده صنعتي، از اهميت خاصي برخوردار است در كاربردهاي صنعتي عدم تصفيه مناسب و صحيح آب، دستگاه ها و و تجهيزات را متحمل خسارات ...