• انعقاد آب در فرايند تصفيه آب

  تصفیه آب
  وجود ناخالصيهاي معلق و کلوئيدي در آب ، لزوم تصفيه آب را مطرح مي کند. اين ناخالصيها به کمک صاف کردن ، قابل رفع نيستند، لذا از روش انعقاد و لخته سازي براي حذف آنها استفاده مي شود. افزودن يک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثي شدن بار ذرات کلوئيدي شده ...

 • انعقاد بهينه سازي آن در فرايند تصفيه آب

  تصفیه فاضلاب
  چه براي مصارف آشاميدني و چه براي مصارف صنعتي، معمولا آب طبيعي احتياج به تصفيه دارد. تصفيه آب براي مصارف آشاميدني هم آسان تر و هم ارزان تر از تصفيه آب برا ي مصارف صنعتي است. نگرانيهاي اساسي در مورد آب آشاميدني عبارتند از ...

 • صافيهاي چکنده

  تصفیه فاضلاب
  صافيهاي چکنده براساس تصفيه طبيعي که در رودخانه ها در اثر رشد و نمو موجودات زنده ذره بيني و بوجود آمدن لايه لجني لزج که موجب تصفيه و تميز شدن آب رودخانه ميگردد ، بوجود آمد . فرق عمده تصفيه فاضلاب دفع شده در رودخانه و با عبور دادن ...

 • آشغالگيری و آشغالگيرها

  تصفیه فاضلاب
  شناسائي : آشغالگيرها عبارت از وسيله اي است که در ابتداي تصفيه خانه از نظر تأمين مقاصد زيرين تعبيه ميگردد : الف ) حفاظت تلمبه ها ، لوله هاي لجن و حوضهاي ته نشيني در مقابل گرفتگي ب ) خوشايند کردن وضع ظاهري ...

 • ته نشيني و حوضهاي ته نشيني

  تصفیه فاضلاب
  ترتيب سعي ميشود مواد جامد شناور نظير کاغذ و پارچه و غيره حتي الامکان ، از جريان تصفيه خارج گردد . از نظر موقعيت ، آشغالگير را بايد در محلي که به سهولت قابل دسترسي و تميز کردن باشد بنا نمود .تأثير کامل مواد ...

 • لزوم آزمايشات فاضلاب

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  آزمايشاتي که از فاضلاب بعمل ميآيد شامل آزمايشهاي فيزيکي ، مطالعات بهداشتي ، آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستي است . مجموع تمام آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستي است . مجموع...

 • تصفيه و تجزيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي غير هوازي

  تصفیه فاضلاب
  زمانيکه اکسيژن در مجاورت فاضلاب نباشد ، باکتريهاي هوازي ديگر قادر به ادامه حيات و استفاده از مواد غذائي نخواهند بود . در چنين حالتي باکتريهاي غيرهوازي که قادر به استفاده از اکسيژن مواد آلي هستند وارد ميگردند...

 • تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي هوازي

  تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتريهاي هوازي
  اگر در حين تجزيه مواد ، اکسيژن به مقدار لازم و به طور مرتب به فاضلاب برسد باکتريهاي هوازي عمل تجزيه را شروع نموده و عمل مينمايد . چنانکه ملاحظه ميشود ابتدا مواد آلي ازت دار تبديل به آمونياک و سپس به نيتريت و...

 • تصفيه فاضلاب,شرکت تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب
  باتوجه به روند افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ که خود بصورت طبيعي باعث افزايش ميزان فاضلاب شهري ميگردد زمينه تشکيل سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري امري لازم و ضروري به نظر ميرسد . در اين تحقيق ...

 • فاضلاب های صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...