• بهينه سازی فرآيند انعقاد درتاسيسات موجود تصفيه خانه های آب

  تصفیه فاضلاب
  درتصفيه خانه های متعارف آب،توجه به بهينه سازی فرايند انعقاد برای حذف موادعالی کربنه(TOC) از اهميت قابل توجهی برخوردار است.در مناطقی که از سامانه ی صاف ....

 • عوامل مؤثر در انعقاد

  تصفیه آب
  1- PH و قليائيت : به علت حذف +H از محيط ، براي ايجاد هيدروکسيدهای فلزی بايد PH قليايی باشد. براي تنظيم PH ، اغلب از آب آهک استفاده می شود، ولی نبايد در حدی باشد که باعث افزايش بی رويه سختی آب شود. 2- مقدار ذرات معلق : هرچه ذرات معلق بيشتر ...

 • روش سپتيک تانک ثقلی

  سپتیک تانک
  در اين روش يک پيش تصفيه بر روی فاضلاب صورت می گيرد و مشکلي جهت تامين سرعت خودشستشويی وجود ندارد چون مواد جامد معلق درشت در سپتيک تانک مانده و اختلالي در تامين سرعت خودشستشويی ...

 • روش نوين جمع آوری فاضلاب

  سپتیک تانک
  باکتري هاي موجود در فاضلاب با تکثير خود در زمان توقف فاضلاب در سپتيک عمل هضم را انجام مي دهد و مواد جامد فاضلاب را به لجن تبديل مي کند.اين مايع با سر ريز از سپتيک تانک خارج شده و به حوضچه پخش مي ريزد ...

 • مکانيسم انعقاد

  تصفیه آب
  معمولا براي حذف مواد کلوئيدی آب و فاضلاب ، از ترکيبات فلزاتی مانند آلومينيوم ، آهن يا برخی از ترکيبات الکتروليت استفاده مي شود. املاح فلزات که به عنوان منعقد کننده وارد آب می شود، در اثر هيدروليز به صورت يونی يا هيدروکسيد يا ...

 • گازهای گلخانه ای-نقش فاضلاب(زايدات و زباله ها)

  تصفیه فاضلاب
  تغييرات ناشی از مديريت ضايعات و فاضلاب اساساً بطور عمده بر انتشار CH۴ تاثير مستقيم دارد.سهم بخش فاضلاب در انتشار جهانی CH۴ در حدود ۹۰ ميليون تن در طول سال ارزيابی شده است.در طول سال ۱۹۹۰ مديريت فاضلاب و...

 • انعقاد آب در فرايند تصفيه آب

  تصفیه آب
  وجود ناخالصی هاي معلق و کلوئيدی در آب ، لزوم تصفيه آب را مطرح مي کند. اين ناخالصی ها به کمک صاف کردن ، قابل رفع نيستند، لذا از روش انعقاد و لخته سازی براي حذف آنها استفاده مي شود. افزودن يک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثی شدن بار ذرات کلوئيدی شده ...

 • تاثير فاضلاب بر افزايش گازهای گلخانه ای

  تاثیر فاضلاب بر گازهای گلخانه ای
  اين پديده عبارتست از تغيير زمين در اثر فعاليتهاي بشري که با تغييرات طبيعي آن متفاوت است در طول ۱۰۰ سال گذشته کره زمين بطور غير طبيعي ۴/۰ درجه سانتيگراد گرمتر شده است. که البته با توجه به افزايش...

 • ناخالصی های آب

  تصفیه آب
  آب هميشه در حال انحلال ، انتقال و يا رسوب گذاري است. بخار آب موجود در هوا، در اثر ميعان به صورت باران در مي آيد که در موقع باريدن مقداري گردو خاک، اکسيژن، دي اکسيد کربن و ديگر گازها را در خود حل مي کند. در روي سطح زمين، آب مقداري از مواد معدني را در ...

 • نگرانيهاي اساسي در مورد آب آشاميدني

  تصفیه آب
  مطلوب ترين آب براي هر صنعتي آب بدون يون مي باشد، اما هزينه تصفيه آب تا رسيدن به مرحله آب بدون يون بسيار زياد است. براي هر صنعتي مطلوب ترين آب آن است که هزينه تصفيه آب کمتر از مخارج درمان عواقب زيان بخش ...