• انعقاد پيشرفته در تاسيسات موجود تصفيه ی آب

  تصفیه آب
  انعقاد و لخته سازی يک فرآيند فيزيکی-شيميايی است که توسط آزمايش ميزان ماده ی منعقد کننده ،کارامدی و زمان ماند مناسب آن برآورد می شود. در مورد بسياری از آب ها ، عامل های مختلفی دخالت دارند تا لخته های تشکيل ...

 • تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب

  تصفیه آب,تصفیه فاضلاب
  منبع آب و تقاضا برای سیستم تخلیه فاضلاب باعث ایجاد چالش های زیادی در دهه پیش رو به منظور تامین نیازهای رو به رشد از نقطه نظر جهانی شده است. رشد قابل توجه در صنایع قابل پیش بینی بوده...

 • بهينه سازی فرآيند انعقاد در تصفیه آب

  اجرای شيوه ی انعقاد پيشرفته در فرآيند های تصفيه ی آب در حذف کل مواد آلی کربنه (TOC) با در نظر گرفتن اهداف زير می باشد: 1-کاهش قابل توجه مواد آلی کربنه بدون اضافه کردن مقادير غير معقول مواد منعقد کننده ...

 • روش سپتيک تانک با پمپ

  سپتیک تانک
  اين روش، شامل شبکه تحت فشار مي باشد. در اين روش، سپتيک تانک مجهز به صافی و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب خروجی توسط لوله هايی با قطر کم، که تحت فشار می باشند، پمپاژ می شود. شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی نيز در اين روش تحت فشار می باشد...

 • بهينه سازی فرآيند انعقاد درتاسيسات موجود تصفيه خانه های آب

  تصفیه فاضلاب
  درتصفيه خانه های متعارف آب،توجه به بهينه سازی فرايند انعقاد برای حذف موادعالی کربنه(TOC) از اهميت قابل توجهی برخوردار است.در مناطقی که از سامانه ی صاف ....

 • عوامل مؤثر در انعقاد

  تصفیه آب
  1- PH و قليائيت : به علت حذف +H از محيط ، براي ايجاد هيدروکسيدهای فلزی بايد PH قليايی باشد. براي تنظيم PH ، اغلب از آب آهک استفاده می شود، ولی نبايد در حدی باشد که باعث افزايش بی رويه سختی آب شود. 2- مقدار ذرات معلق : هرچه ذرات معلق بيشتر ...

 • روش سپتيک تانک ثقلی

  سپتیک تانک
  در اين روش يک پيش تصفيه بر روی فاضلاب صورت می گيرد و مشکلي جهت تامين سرعت خودشستشويی وجود ندارد چون مواد جامد معلق درشت در سپتيک تانک مانده و اختلالي در تامين سرعت خودشستشويی ...

 • روش نوين جمع آوری فاضلاب

  سپتیک تانک
  باکتري هاي موجود در فاضلاب با تکثير خود در زمان توقف فاضلاب در سپتيک عمل هضم را انجام مي دهد و مواد جامد فاضلاب را به لجن تبديل مي کند.اين مايع با سر ريز از سپتيک تانک خارج شده و به حوضچه پخش مي ريزد ...

 • مکانيسم انعقاد

  تصفیه آب
  معمولا براي حذف مواد کلوئيدی آب و فاضلاب ، از ترکيبات فلزاتی مانند آلومينيوم ، آهن يا برخی از ترکيبات الکتروليت استفاده مي شود. املاح فلزات که به عنوان منعقد کننده وارد آب می شود، در اثر هيدروليز به صورت يونی يا هيدروکسيد يا ...

 • گازهای گلخانه ای-نقش فاضلاب(زايدات و زباله ها)

  تصفیه فاضلاب
  تغييرات ناشی از مديريت ضايعات و فاضلاب اساساً بطور عمده بر انتشار CH۴ تاثير مستقيم دارد.سهم بخش فاضلاب در انتشار جهانی CH۴ در حدود ۹۰ ميليون تن در طول سال ارزيابی شده است.در طول سال ۱۹۹۰ مديريت فاضلاب و...