• تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIP

  فرآیند VIP
  تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده براي جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشVIP، تمام مناطق مرحله بندی ...

 • روش اندازه گیری کدورت در تصفیه فاضلاب

  روش اندازه گیری کدورت در تصفیه فاضلاب
  ذرات خاک رس، شن، مواد معدنی، مواد آلی و پلانکتون ها و سایر ارگان های ذره بینی که به صورت معلق در آب وجود دارند و مانع از عبور آب می شوند، سبب ایجاد کدورت در آب می شوند. کدورت را بر اساس مقایسه شدت ...

 • روش های اندازه گیری پارامترهای آب و فاضلاب

   پارامترهای آب و فاضلاب
  بدون شک گسترده ترین و کاربردی ترین پارامتر سنجش آلودگی مواد آلی هم برای فاضلاب و هم آب های سطحی، BOD می باشد که عبارت است از اندازه گیری اکسیژن محلول مصرف شده توسط میکرو ارگانیسم ها در اکسیداسیون...

 • فرايندVip

  فرايندVip در تصفیه فاضلاب صنعتی
  فرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد...

 • فاضلاب پالایشگاه ها

  تصفیه فاضلاب پالایشگاه
  فاضلاب پالایشگاه ها بشدت آلوده بوده و لازم است که بروی آن پیش تصفیه صورت گیرد و سپس توسط سایر فرآیندها تصفیه گردند. استفاده از دستگاههای جدا کننده API بمنظور پیش تصفیه محدود شده است و بیشتر به عنوان ...

 • عوامل مؤثر در راندمان استخرهای هوازی – بی هوازی

  استخرهای هوازی بیهوازی
  فقط عمل اختلاط قادر به جابجایی جلبک های ساکن به ســطح استخر می باشد . سطح استخر همان محلی است که نور ميتواند به طور مؤثر در آن نفوذ نماید . اگر اختلاط صورت نگيرد، اغلب محتویات استخر به طور دائم در تاریکی...

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش A2/O

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  فرآيند انحصاري A2/O ، اصلاح شده فرآيند A/Oمی باشد . فرآيند A/Oدر ابتدا ، شامل يك ناحيه بی هوازی برای حذف بيولوژيكی فسفر بود كه در ادامه آن يك منطقه هوازی قرار داشت. بارنارد در سال 1974 اولين كسی بود كه تشخيص داد.

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشBio-denitro

  تصفیه فاضلاب بهداشتی
  در تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشBio-denitro ، حداقل از دو نهر اكسيداسيون به شكل سری استفاده می شود كه اين نهرها می تواند به شكل های مختلف با يكديگر سری شده و نوع بهره برداری آنها متفاوت می باشد.

 • فرآیند راكتور فيلتر بی هوازی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  راكتور فيلتر بی هوازی شامل بستری از جنس لاستيك ، سنگ ، ميكا، زئوليت و ديگر مواد مؤثر بر رشد باكتری های بی هوازی بر روی آن می باشند. جريان می تواند به سمت بالا يا به سمت پايين باشد. محيط فيلتر كه جامدات ...

 • فرآیند راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

  راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی
  امروزه راكتور ASBR ، به عنوان يك فرايند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است. كه جداسازي جامدات از مايع و مرحله واكنش در يك محفظه مشابه مي باشد. و خيلي شبيه به SBR است . موفقيت راكتور ASBR همانند آنچه در ...