آرکا گستر

 • بررسی ميزان برگشت لجن جهت بهبود فرآيند تصفيه فاضلاب شهری

  فاضلاب شهری
  در بحث فاضلاب‌ها، تصفيه فاضلاب شهری از اهميت خاصی برخودار می باشد و نقش مهمی در آلودگی محيط زيست دارد. به منظور جلوگيری از آلودگی محيط زيست ...

 • فاضلاب بیمارستان,تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  تصفیه فاضلاب بیمارستانی
  با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آن ها و گسترش صنایع، روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محیط زیست افزوده می شود. فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند که باید آن ها را به طریق بهداشتی جمع آوری ...

 • اسمز معکوس

  اسمز معکوس
  تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراک پزی، تکنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمک زدایی آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید..از اولین آزمایشاتی که در سال 1950 انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید...

 • دلایل عدم موفقیت تصفیه‌خانه‌ها در ایران

  دلایل عدم موفقیت تصفیه‌خانه‌ها در ایران
  بر اساس تحقیق انجام یافته متاسفانه بیشتر تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی موجود در کشور پس از گذشت مدت کوتاهی از راهبری، به کلی از کار افتاده‌اند و یا اینکه با بازدهی پایین راهبری می‌شوند. دلایل گوناگونی برای بروز این ...

 • انواع فرايندها با رشد چسبيده در تصفیه فاضلاب

  انواع فرايندها با رشد چسبيده
  فرايند هاي تصفيه بيولوژيکي با رشد چسبيده بر حسب نوع جريان و نحوه قرار گيري بستر به انواع مختلفی تقسيم می شوند. جريان ورودی به راکتور ممکن است رو به بالا، رو به پائين و يا بصورت افقی باشد و بستر ممکن است ...

 • آشنايی با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت می کنند ...

 • جمع آوری و دفع فاضلاب در شهرها

  جمع آوری و دفع فاضلاب در شهرها
  از گذشته هاي دور جمع آوري و دفع فاضلاب در شهرها يك مشكل جدي بوده و ضرورت تصفيه آن به لحاظ رعايت بهداشت عمومي و مسائل زيست محيطي مربوط به آن حائز اهميت مي باشد .فاضلاب تصفيه نشده حاوي ناخالصيها و

 • لزوم آزمايشات فاضلاب

  لزوم آزمايشات فاضلاب
  آزمايشاتي که از فاضلاب بعمل ميآيد شامل آزمايشهاي فيزيکي ، مطالعات بهداشتي ، آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستی است. مجموع تمام آزمايشهای معمول در کار فاضلاب را آزمايش تحليلی فاضلاب مينامند .آزمايش های فيزيکی برای تعيين ...

 • روش های چربی گیری فاضلاب

  تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب
  معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود.تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی ...

 • اجرای آناليز در سیستم جمع آوری فاضلاب

  تصفیه فاضلاب,شبکه جمع آوری فاضلاب
  ميلز برای ارزيابی قابليت سيستم جمع آوری فاضلاب موجود جهت انتقال جريانهای پيك آب و هوای مرطوب تحليل را انجام داد. وضعيت طراحی جريان آب و هوای مرطوب و خشك مطالعه شد.